Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Czasopisma Naukowe w Sieci

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.wuwr.pl / www.sjol.eu

Czasopisma Naukowe w Sieci

 

obowiązujący od 25.12.2014r.

 

§1

Określenie Sprzedawcy

 

1. Właścicielem Sklepu jest:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

z siedzibą w 50-137 Wrocław, plac Uniwersytecki 15

 

NIP: 8971066307

REGON: 93081260800000

 

Tel. +48 71 375 29 23

E-mail: cns.sklep@wuwr.pl

 

Zarejestrowany w sądzie rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000184833

 

§2

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Konsument [dalej Klient] jest to osoba fizyczna dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (Kodeks cywilny Art. 22)

3. Przedsiębiorca [dalej Przedsiębiorca] jest to osoba/podmiot/organizacja dokonująca ze Sklepem czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą oraz zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem/Przedsiębiorcą.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary wyświetlone na aukcjach Sklepu, z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te można nabyć w niższej cenie.

 

 

§3

 

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

·              poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta);

·               e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta/Przedsiębiorcy danych pozwalających na weryfikację Klienta/Przedsiębiorcy i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

5. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.

6. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia:

 

·               Po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta/Przedsiębiorcy adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta/Przedsiębiorcy zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 

7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi/Przedsiębiorcy jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta/Przedsiębiorcy lub pisemnie na wskazany przez Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia adres.

8. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta/Przedsiębiorcy zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.

9. Sklep po odnotowaniu płatności wysyła wiadomość email na adres podany podczas składania Zamówienia przez Klienta / Przedsiębiorcę. W treści wiadomości email znajduje się odnośnik umożliwiający pobranie publikacji w formacie PDF.

10. Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.

 

§4

Płatności

 

1. Klient/Przedsiębiorca ma do wyboru formy płatności:

·               płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU S.A. (elektroniczna).

2. Dostawa odbywa się drogą elektroniczną. Sklep nie pobiera dodatkowych opłat za dostawę drogą elektroniczną.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar.

 

§5

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła na podany podczas rejestracji adres email.

2. Termin wysyłki wydłużony jest o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą

zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Wysyłka towaru odbywa się automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty za pośrednictwem systemu PayU S.A..

4. Wysyłka odbywa się w ciągu maksymalnie 60 minut (przeważnie w ciągu 3 minut) od momentu zaksięgowania wpłaty za pośrednictwem systemu PayU S.A. na podany podczas rejestracji adres email.

5. W uzasadnionych przypadkach czas wysyłki może zostać wydłużony. Szczególnie gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. W takich przypadkach zamówienia są realizowane przez pracownika Sklepu w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z przyczyny Klienta/Przedsiębiorcy. W szczególności Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez Klienta/Przedsiębiorcy adres email na jaki jest realizowana wysyłka.

7. Klient/Przedsiębiorca otrzymuje w wiadomości email odnośnik do pobrania zakupionej publikacji. Klient/Przedsiębiorca zobowiązany jest do pobrania, oraz zapisania zakupionego pliku na dysku twardym (bądź innym nośniku).

8. Sklep automatycznie usuwa możliwość ponownego pobrania publikacji po jednokrotnym kliknięciu w odnośnik.

9. Klient/Przedsiębiorca w ciągu 24 miesięcy od zakupu może zwrócić się do Sklepu z prośbą o ponowne wysłanie zakupionych publikacji. Publikacje są wysyłane na adres email podany przy Zamówieniu. Wyjątkiem od tej reguły jest przypadek widocznej, jasnej, nie budzącej wątpliwości pomyłki w podanym adresie email.

 

§6

Reklamacje

 

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient/Przedsiębiorca powinien odesłać do Sklepu

 

reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient/ Przedsiębiorca. Adres, pod który Klient/ Przedsiębiorca winien odesłać towar:

 

 

cns.sklep@wuwr.pl

 

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta/ Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi/ Przedsiębiorcy nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw (jeżeli występują) ponosi Sklep.

4. Każdy Klient/Przedsiębiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta/Przedsiębiorcy z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

5. Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.

6. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

§7

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu) bądź drogą mailową na adres: cns.sklep@wuwr.pl.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt. Klient zwraca towar na adres poczty elektronicznej: cns.sklep@wuwr.pl

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę.

6. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:

·               dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 ·               o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

 ·               dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 8. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

 

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania

 

§10

Środki techniczne

1. Klient/Przedsiębiorca po dokonaniu płatności otrzymuje na adres podany podczas Zamówienia wiadomość z odnośnikiem do pobrania zamówionego produktu.

2. Wszystkie publikacje sprzedawane poprzez Sklep są dostarczane do Klienta/ Przedsiębiorcy w formie elektronicznej.

3. Wszystkie publikacje sprzedawane poprzez Sklep są dostarczane do Klienta/ Przedsiębiorcy w formacje PDF. Klient/ Przedsiębiorca do odczytu musi posiadać zainstalowany program umożliwiający podgląd plików PDF. Sklep zaleca korzystanie z darmowego programu Acrobat Reader (do pobrania ze strony http://get.adobe.com/pl/reader/ ).

4. Każda publikacja sprzedawana poprzez Sklep jest sprawdzana pod względem poprawności wyświetlania, kompatybilności i ewentualnych błędów w programie Acrobat Reader (do pobrania ze strony http://get.adobe.com/pl/reader/ ).

5. Sklep gwarantuje, że publikacja będzie wyświetlana poprawnie w programie Acrobat Reader w wersja późniejszych niż 9.0.

6. Każda publikacja sprzedawana poprzez Sklep posiada szereg zabezpieczeń uniemożliwiających Klientowi:

-               kopiowanie zawartości publikacji,

-               komentowanie publikacji w dokumencie PDF,

-               podpisywanie publikacji w dokumencie PDF,

-               przenoszenie ogólnego rozkładu stron PDF do szablonów.

 Zabezpieczenia te nie wpływają w żaden sposób na możliwość korzystania z zakupionej publikacji, mają one na celu ograniczenie nielegalnej dystrybucji materiałów.

7. Dokumenty zakodowane są algorytmem AES 128-bit. Zabezpieczenie te nie wpływa w żaden sposób na możliwość korzystania z zakupionej publikacji, ma ono na celu ograniczenie nielegalnej dystrybucji materiałów.

8. Sklep nie ogranicza możliwości odczytu zakupionych publikacji. Odczyt jest możliwy na każdym urządzeniu posiadającym oprogramowanie potrzebne do otwarcia pliku PDF (komputerze, telefonie komórkowym, tablecie itp.).

 

§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi/Przedsiębiorcy na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient/Przedsiębiorca zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

plac Uniwersytecki 15

 50-137 Wrocław

Cns.sklep@wuwr.pl

 

Ja __niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:___

 

Data zawarcia umowy/dostawy:__

Imię i Nazwisko Konsumenta:____

Adres Konsumenta:___

Podpis Konsumenta*:____

 

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

Data: ___

 

 

 

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

plac Uniwersytecki 15

 50-137 Wrocław

Cns.sklep@wuwr.pl

 

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:

1. _________________________________________

Data wykrycia wady: _______________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:_____________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:___________________________

Imię i Nazwisko Klienta:__________________________________

Adres Klient:___________________________________

 

Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy – (o ile wada jest istotna)*.

 

*niepotrzebne skreślić

 

Informacje dodatkowe:_______________________________

 

Podpis Konsumenta**:____________________________

 

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: ___________

 

 

 

Regulamin do pobrania

Wzór formularza odstąpienia od umowy do pobrania

Wzór formularza reklamacyjnego do pobrania

 

 

 

Obowiązek Informacyjny

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez WUWR:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o. plac Uniwersytecki 15, 50-137 Wrocław, NIP: 8971066307 REGON: 93081260800000, Zarejestrowany w sądzie rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000184833. tel 71 375 28 85, email: biuro@wuwr.com.pl

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne — na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;

 • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WUWR na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości —podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;

 • dla celów prowadzenia badań jakości obsługi — podstawą prawną przetwarzania w okresie umowy jest prawnie uzasadniony interes WUWR (art. 6 ust.1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem WUWR jest pozyskiwanie informacji o poziomie satysfakcji klientów ze świadczonych usług. Po zakończeniu umowy, podstawą prawną przetwarzania danych dla ww. celu jest wyrażona przez Panią/Pana dodatkowa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);

 • w celach analitycznych i statystycznych — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes WUWR (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem WUWR jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;

 • w celu kierowania do Pani/Pana przez WUWR treści marketingowych; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes WUWR (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadniony interes polega na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą telefoniczną, e-mailową lub SMS/ MMS-ową w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);

 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu WUWR polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes WUWR (art. 6 ust. 1 lit F Rozporządzenia 2016/679).

 

4. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

 • dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym),

 • podmiotom świadczącym na rzecz WUWR usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, takie jak obsługa reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe,

 • operatorom pocztowym i kurierom,

 • bankom i pośrednikom płatności w zakresie realizacji płatności.

 • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych Fakultatywnie — do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WUWR. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

 

7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych WUWR prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 

9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Profilowanie danych osobowych przez WUWR polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych Pani/Pana informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zachowań oraz zainteresowań.

 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt 3c) i d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, WUWR prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

 

12. Podanie danych osobowych jest wymagane przez WUWR w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez WUWR jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.