Artykuły:
Wpływ czynników pozajęzykowych na współczesną sytuację języka polskiego na Litwie
Język a Kultura, Świadomość językowa w ujęciu antropologiczno-kulturowym, Strony 125-136
Pobierz artykuł PDF