Artykuły:
Zakaz reformationis in peius w postępowaniu adhezyjnym. Uwagi uwzględniające likwidację powództwa cywilnego w procesie karnym
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 23 - 31
Pobierz artykuł PDF
Postępowanie przyspieszone. Uwagi de lege lata i de lege ferenda
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 23, 2008, Strony 69 - 78
Pobierz artykuł PDF
Wstrzymanie wykonania orzeczenia w postępowaniu karnym
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 203-215
Pobierz artykuł PDF