Cendrowska, M. (2022). Kara ograniczenia wolności w świetle zmian po uchwaleniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, a także ustawy z dnia 11 marca 2016 roku o zmianie ustawy: Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 61, 69–82. https://doi.org/10.19195/2084-5065.61.5