wuwr, wuwr. (2019). Strony redakcyjne i spis treĊ›ci. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 52. Pobrano z https://wuwr.pl/nkp/article/view/8251