Herasimenkienė, G. „Handwriting Examinations of Historical Documents”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 49, kwiecień 2019, s. 65-75, doi:10.19195/2084-5065.49.6.