Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Recenzowanie

Procedura recenzyjna:

1. Po zgłoszeniu tekstu Kolegium Redakcyjne w ciągu 30 dni ocenia tekst biorąc pod uwagę kryteria merytoryczne (zgodność z profilem czasopisma) oraz formalne (aparat naukowy, poprawność językowa). Kolegium Redakcyjne podejmują decyzję o:

     a) zaakceptowaniu tekstu i skierowaniu do recenzji,

     b) odesłaniu tekstu z prośbą o poprawienie,

     c) odrzuceniu tekstu.

2. W przypadku odrzucenia tekstu Kolegium Redakcyjne zobowiązane jest przekazać autorom uzasadnienie decyzji.

3. Za procedurę recenzowania tekstu odpowiada wyznaczony przez Kolegium Redakcyjne redaktor(ka) numeru. Redaktor(ka) przygotowuje tekst do recenzji, usuwając wszelkie odniesienia mogące świadczyć o tożsamości autorów.

4. Redaktor(ka) wybiera dwóch niezależnych recenzentów. Przy wyborze recenzenta bierze się pod uwagę zgodność jego zainteresowań  z tematyką artykułu oraz brak potencjalnego konfliktu interesu między nim a autorem/autorką wynikającego z relacji osobistych, zawodowych lub innych (np. pokrewieństwo, ta sama afiliacja, zależność zawodowa, współpraca naukowa przy realizacji innych projektów,).

5. Recenzje są przygotowywane zgodnie z zasadami podwójnej anonimowości. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby recenzenci i autorzy nie znali swojej tożsamości.

6. Recenzent(ka) powinien brać pod uwagę wartość merytoryczną tekstu (oryginalność, poprawność metodologiczną) oraz aspekty formalne (język wypowiedzi, struktura tekstu, poprawność wnioskowania). Recenzje mają formę pisemną. Recenzent(ka) otrzymuje drogą elektroniczną formularz recenzyjny z prośbą o jego terminowe wypełnienie. 

7. Recenzent(ka) oświadcza, że w świetle jego wiedzy nie istnieje potencjalny konflikt interesu z autorem/autorką.

8. Recenzja powinna zawierać konkluzję o:

     a) rekomendowaniu tekstu do druku bez konieczności wprowadzenia zmian;

     b) rekomendowaniu tekstu do druku pod warunkiem wprowadzenia nieznacznych zmian (np. korekta językowa, uzupełnienia, wyjaśnienia etc.);

     c) rekomendowaniu tekstu do druku pod warunkiem wprowadzenia znacznych zmian (np. odniesienie się do dodatkowej literatury, zmiana struktury tekstu);

     d) niepublikowaniu tekstu.

9. Redaktor(ka) zapoznaje się z recenzjami i przekazują je autorom z prośbą o ustosunkowanie się do recenzji i poprawienie tekstu.

10. Po otrzymaniu poprawionej wersji tekstu redaktor(ka) ocenia, czy uwagi recenzentów zostały przez autora/autorkę uwzględnione i tekst może być publikowany. Jeśli redaktor(ka) ma wątpliwości co do zgodności wprowadzonych zmian z uwagami zawartymi w recenzji, może poprosić recenzenta o zaakceptowanie wprowadzonych zmian.

11. Jeśli recenzent(ka) uznaje, że wprowadzone zmiany są niezadowalające, redaktor(ka) prosi autora/autorkę o ponowne poprawienie tekstu.

12. Autor(ka) tekstu ma prawo nie uwzględnić uwag recenzenta pod warunkiem przedstawienia uzasadnienia. W tym przypadku redaktor(ka) przesyła uzasadnienie recenzentowi, prosząc o jego zaakceptowanie i dopuszczenie tekstu do druku. Jeśli recenzent(ka) nie akceptuje uzasadnienia, ostateczną decyzję podejmuje Kolegium Redakcyjne.

13. W przypadku gdy jedna recenzja jest pozytywna, a druga negatywna, redaktor(ka) powołuje trzeciego recenzenta. W szczególnych przypadkach redaktor(ka) zwraca się z prośbą o opinię do Kolegium Redakcyjnego.

14. Zalecamy naszym recenzentom zapoznania się z Ethical guidelines  for peer reviewers opracowanym przez COPE.

15. Lista recenzentów współpracujących z „Pracami Kulturoznawczymi” jest publikowana na początku każdego roku na stronie czasopisma oraz w pierwszym numerze kolejnego rocznika.

 

Recenzenci współpracujący z „Pracami Kulturoznawczymi” w roku 2021:

Karina Banaszkiewicz (Uniwersytet Śląski)

Magdalena Barbaruk (Uniwersytet Wrocławski)

Zbigniew Drozdowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Bartosz Działoszyński (Uniwersytet Warszawski)

Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski)

Katja Geisenhainer (University of Vienna)

Grzegorz Godlewski (Uniwersytet Warszawski)

Anna Gomóła (Uniwersytet Śląski)

Jolanta Guzy-Pasiak (Polska Akademia Nauk w Warszawie)

Honorata Jakuszko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Agnieszka Jelewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Stefan Klemczak (Uniwersytet Jagielloński)

Małgorzata Komza (Uniwersytet Wrocławski)

Joasia Krysa (Liverpool John Moores University)

Andrzej Kucner (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Tomasz Kupś  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Leszek Kusak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Magdalena Lachman (Uniwersytet Łódzki)

Bogna Łakomska (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)

Katarzyna Majbroda (Uniwersytet Wrocławski)

Tomasz Majewski (Uniwersytet Jagielloński)

Bartosz Małczyński (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie)

Rafał Michalski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Marianna Michałowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Krzysztof Moraczewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Rafał Nahirny (Uniwersytet Wrocławski)

Małgorzata Nieszczerzewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Andrzej W. Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Konrad Nowakowski (-)

Włodzimierz Pessel (Uniwersytet Warszawski)

Maria Reut (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

Przemysław Rotengruber (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Małgorzata Rygielska (Uniwersytet Śląski)

Piotr Rypson (Polsko-Japońsko Akademia Technik Komputerowych)

Bożena Ryszawska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Ewa Schreiber (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Jan Skoczyński (Uniwersytet Jagielloński)

Agata Skórzyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Teresa Smolińska (Uniwersytet Opolski)

Marcin Stabrowski (Uniwersytet Wrocławski)

Jakub Szczepański (Uniwersytet Jagielloński)

Sławomir Sztobryn (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

Katarzyna Tałuć (Uniwersytet Śląski)

Mateusz Torzecki (Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu)

Marek Wasilewski (Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu)

Sławomir Wieczorek (Uniwersytet Wrocławski)

Tomasz Wojciechowski (-)

Andrzej Zaporowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Marcin Zgliński (Polska Akademia Nauk w Warszawie)

Leszek Zinkow (Polska Akademia Nauk w Warszawie)