Recenzowanie

Procedura recenzyjna:

1. Po zgłoszeniu tekstu Kolegium Redakcyjne w ciągu 30 dni ocenia tekst biorąc pod uwagę kryteria merytoryczne (zgodność z profilem czasopisma) oraz formalne (aparat naukowy, poprawność językowa). Kolegium Redakcyjne podejmują decyzję o:

     a) zaakceptowaniu tekstu i skierowaniu do recenzji,

     b) odesłaniu tekstu z prośbą o poprawienie,

     c) odrzuceniu tekstu.

2. W przypadku odrzucenia tekstu Kolegium Redakcyjne zobowiązane jest przekazać autorom uzasadnienie decyzji.

3. Za procedurę recenzowania tekstu odpowiada wyznaczony przez Kolegium Redakcyjne redaktor(ka) numeru. Redaktor(ka) przygotowuje tekst do recenzji, usuwając wszelkie odniesienia mogące świadczyć o tożsamości autorów.

4. Redaktor(ka) wybiera dwóch niezależnych recenzentów. Przy wyborze recenzenta bierze się pod uwagę zgodność jego zainteresowań  z tematyką artykułu oraz brak potencjalnego konfliktu interesu między nim a autorem/autorką wynikającego z relacji osobistych, zawodowych lub innych (np. pokrewieństwo, ta sama afiliacja, zależność zawodowa, współpraca naukowa przy realizacji innych projektów,).

5. Recenzje są przygotowywane zgodnie z zasadami podwójnej anonimowości. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby recenzenci i autorzy nie znali swojej tożsamości.

6. Recenzent(ka) powinien brać pod uwagę wartość merytoryczną tekstu (oryginalność, poprawność metodologiczną) oraz aspekty formalne (język wypowiedzi, struktura tekstu, poprawność wnioskowania). Recenzje mają formę pisemną. Recenzent(ka) otrzymuje drogą elektroniczną formularz recenzyjny z prośbą o jego terminowe wypełnienie. 

7. Recenzent(ka) oświadcza, że w świetle jego wiedzy nie istnieje potencjalny konflikt interesu z autorem/autorką.

8. Recenzja powinna zawierać konkluzję o:

     a) rekomendowaniu tekstu do druku bez konieczności wprowadzenia zmian;

     b) rekomendowaniu tekstu do druku pod warunkiem wprowadzenia nieznacznych zmian (np. korekta językowa, uzupełnienia, wyjaśnienia etc.);

     c) rekomendowaniu tekstu do druku pod warunkiem wprowadzenia znacznych zmian (np. odniesienie się do dodatkowej literatury, zmiana struktury tekstu);

     d) niepublikowaniu tekstu.

9. Redaktor(ka) zapoznaje się z recenzjami i przekazują je autorom z prośbą o ustosunkowanie się do recenzji i poprawienie tekstu.

10. Po otrzymaniu poprawionej wersji tekstu redaktor(ka) ocenia, czy uwagi recenzentów zostały przez autora/autorkę uwzględnione i tekst może być publikowany. Jeśli redaktor(ka) ma wątpliwości co do zgodności wprowadzonych zmian z uwagami zawartymi w recenzji, może poprosić recenzenta o zaakceptowanie wprowadzonych zmian.

11. Jeśli recenzent(ka) uznaje, że wprowadzone zmiany są niezadowalające, redaktor(ka) prosi autora/autorkę o ponowne poprawienie tekstu.

12. Autor(ka) tekstu ma prawo nie uwzględnić uwag recenzenta pod warunkiem przedstawienia uzasadnienia. W tym przypadku redaktor(ka) przesyła uzasadnienie recenzentowi, prosząc o jego zaakceptowanie i dopuszczenie tekstu do druku. Jeśli recenzent(ka) nie akceptuje uzasadnienia, ostateczną decyzję podejmuje Kolegium Redakcyjne.

13. W przypadku gdy jedna recenzja jest pozytywna, a druga negatywna, redaktor(ka) powołuje trzeciego recenzenta. W szczególnych przypadkach redaktor(ka) zwraca się z prośbą o opinię do Kolegium Redakcyjnego.

14. Zalecamy naszym recenzentom zapoznania się z Ethical guidelines  for peer reviewers opracowanym przez COPE.

15. Lista recenzentów współpracujących z „Pracami Kulturoznawczymi” jest publikowana na początku każdego roku na stronie czasopisma oraz w pierwszym numerze kolejnego rocznika.

 

Recenzenci współpracujący z „Pracami Kulturoznawczymi” w roku 2022:

Andrea Bohlman (University of North Carolina at Chapel Hill)

Mateusz Borowski (Uniwersytet Jagielloński)

Dariusz Brzostek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Aleksandra Derra (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Grzegorz Godlewski (Uniwersytet Warszawski)

Agnieszka Graff (Uniwersytet Warszawski)

Andrzej Gwóźdź (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Csaba Hajnóczy (Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest)

Jolanta Jagoszewska (Uniwersytet Wrocławski)

Marek Jeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Ewa Kopczyńska (Uniwersytet Jagielloński)

Marek Krajewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Patryk Lichota (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Krzysztof Łukasiewicz (Uniwersytet Wrocławski)

Sławomir Magala (Uniwersytet Warszawski)

Tomasz Misiak (Uniwersytet Artystyczny im. M. Abakanowicz w Poznaniu)

Bożena Muszkalska (Uniwersytet Wrocławski)

Anna Nacher (Uniwersytet Jagielloński)

Lech Nijakowski (Uniwersytet Warszawski)

Monika Rosińska (Uniwersytet SWPS w Warszawie)

Paweł Rodak (Uniwersytet Warszawsk)

Janina Radziszewska (Uniwersytet Wrocławski)

Maria Reut (Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu)

Giulia Sarno (Università degli studi di Firenze)

Hanna Schreiber (Uniwersytet Warszawski)

Radosław Sojak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Agata Stanisz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Tadeusz Szczepański (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi)

Magdalena Środa (Uniwersytet Warszawski)

Izolda Topp-Wójtowicz (Uniwersytet Wrocławski)

Barbara Tuchańska (Uniwersytet Łódzki)

Aleksandra Ubertowska (Uniwersytet Gdański)

Hans-Ulrich Wagner (Leibniz Institute for Media Research, Hamburg)

Agnieszka Wójtowicz (Uniwersytet Opolski)

Magdalena Wróblewska (Uniwersytet Warszawski)

Michał Wróblewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Piotr Zawojski (Uniwersytet Śląski)

Anna Ziębińska-Witek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Grzegorz Ziółkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
ISSN: 0860-6668
10.19195/0860-6668
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Kulturoznawstwa
Uniwersytet Wrocławski
ul. Szewska 50/51
50-139 Wrocław
prace.kulturoznawcze@uwr.edu.pl

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)