Recenzowanie

 

Procedura recenzyjna:

1. Po zgłoszeniu tekstu Kolegium Redakcyjne w ciągu 30 dni ocenia tekst biorąc pod uwagę kryteria merytoryczne (zgodność z profilem czasopisma) oraz formalne (aparat naukowy, poprawność językowa). Kolegium Redakcyjne podejmują decyzję o:

     a) zaakceptowaniu tekstu i skierowaniu do recenzji,

     b) odesłaniu tekstu z prośbą o poprawienie,

     c) odrzuceniu tekstu.

2. W przypadku odrzucenia tekstu Kolegium Redakcyjne zobowiązane jest przekazać autorom uzasadnienie decyzji.

3. Za procedurę recenzowania tekstu odpowiada wyznaczony przez Kolegium Redakcyjne redaktor(ka) numeru. Redaktor(ka) przygotowuje tekst do recenzji, usuwając wszelkie odniesienia mogące świadczyć o tożsamości autorów.

4. Redaktor(ka) wybiera dwóch niezależnych recenzentów. Przy wyborze recenzenta bierze się pod uwagę zgodność jego zainteresowań  z tematyką artykułu oraz brak potencjalnego konfliktu interesu między nim a autorem/autorką wynikającego z relacji osobistych, zawodowych lub innych (np. pokrewieństwo, ta sama afiliacja, zależność zawodowa, współpraca naukowa przy realizacji innych projektów,).

5. Recenzje są przygotowywane zgodnie z zasadami podwójnej anonimowości. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby recenzenci i autorzy nie znali swojej tożsamości.

6. Recenzent(ka) powinien brać pod uwagę wartość merytoryczną tekstu (oryginalność, poprawność metodologiczną) oraz aspekty formalne (język wypowiedzi, struktura tekstu, poprawność wnioskowania). Recenzje mają formę pisemną. Recenzent(ka) otrzymuje drogą elektroniczną formularz recenzyjny z prośbą o jego terminowe wypełnienie. 

7. Recenzent(ka) oświadcza, że w świetle jego wiedzy nie istnieje potencjalny konflikt interesu z autorem/autorką.

8. Recenzja powinna zawierać konkluzję o:

     a) rekomendowaniu tekstu do druku bez konieczności wprowadzenia zmian;

     b) rekomendowaniu tekstu do druku pod warunkiem wprowadzenia nieznacznych zmian (np. korekta językowa, uzupełnienia, wyjaśnienia etc.);

     c) rekomendowaniu tekstu do druku pod warunkiem wprowadzenia znacznych zmian (np. odniesienie się do dodatkowej literatury, zmiana struktury tekstu);

     d) niepublikowaniu tekstu.

9. Redaktor(ka) zapoznaje się z recenzjami i przekazują je autorom z prośbą o ustosunkowanie się do recenzji i poprawienie tekstu.

10. Po otrzymaniu poprawionej wersji tekstu redaktor(ka) ocenia, czy uwagi recenzentów zostały przez autora/autorkę uwzględnione i tekst może być publikowany. Jeśli redaktor(ka) ma wątpliwości co do zgodności wprowadzonych zmian z uwagami zawartymi w recenzji, może poprosić recenzenta o zaakceptowanie wprowadzonych zmian.

11. Jeśli recenzent(ka) uznaje, że wprowadzone zmiany są niezadowalające, redaktor(ka) prosi autora/autorkę o ponowne poprawienie tekstu.

12. Autor(ka) tekstu ma prawo nie uwzględnić uwag recenzenta pod warunkiem przedstawienia uzasadnienia. W tym przypadku redaktor(ka) przesyła uzasadnienie recenzentowi, prosząc o jego zaakceptowanie i dopuszczenie tekstu do druku. Jeśli recenzent(ka) nie akceptuje uzasadnienia, ostateczną decyzję podejmuje Kolegium Redakcyjne.

13. W przypadku gdy jedna recenzja jest pozytywna, a druga negatywna, redaktor(ka) powołuje trzeciego recenzenta. W szczególnych przypadkach redaktor(ka) zwraca się z prośbą o opinię do Kolegium Redakcyjnego.

14. Zalecamy naszym recenzentom zapoznania się z Ethical guidelines  for peer reviewers opracowanym przez COPE.

15. Lista recenzentów współpracujących z „Pracami Kulturoznawczymi” jest publikowana na początku każdego roku na stronie czasopisma oraz w pierwszym numerze kolejnego rocznika.

 

Recenzenci

 

Recenzenci współpracujący z „Pracami Kulturoznawczymi” w latach 2018-2020:

2020

Monika Bakke (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Adam Bartosz (Muzeum Okręgowe w Tarnowie)

Joanna Bednarek (-)

Dariusz Brzostek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Jagoda Budzik (Uniwersytet Wrocławski)

Olga Cielemęcka (University of Turku)

Robert Dobrowolski (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)

Agnieszka Jelewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Olga Kielak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Leszek Koczanowicz (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie)

Maria Kostyszak (Uniwersytet Wrocławski)

Jerzy Luty (Uniwersytet Wrocławski)

Łukasz Łuczaj (Uniwersytet Rzeszowski)

Tomasz Majewski (Uniwersytet Jagielloński)

Marianna Michałowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Iwona Morozow (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS we Wrocławiu)

Anna Mrozewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Piotr Przytuła (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Maria Reut (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

Monika Rogowska-Stangret (Uniwersytet w Białymstoku)

Zofia Rosińska (Uniwersytet Warszawski)

Adam Sulikowski (Uniwersytet Wrocławski)

Marianna Szczygielska (Max-Planck Institute for the History of Science)

Robert Zontek (-)

2019

Krzysztof Abriszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Stefan Bednarek (Uniwersytet Wrocławski)

Piotr Dehnel (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

Grzegorz Dziamski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Mirosław Filiciak (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie)

Grażyna Gajewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Andrzej Gwóźdź (Uniwersytet Śląski)

Jolanta Guzy-Pasiak (Polska Akademia Nauk)

Hanna Jaxa-Rożen (Uniwersytet Wrocławski)

Dawid Junke (Uniwersytet Wrocławski)

Alicja Kisielewska (Uniwersytet w Białymstoku)

Ewa Klekot (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie)

Paweł Korobczak (Uniwersytet Wrocławski)

Marta Kosińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Izabela Kowalczyk (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

Kazimierz Krzysztofek (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie)

Witold Kwaśnicki (Uniwersytet Wrocławski)

Małgorzata Litwinowicz-Droździel (Uniwersytet Warszawski)

Małgorzata Łaskarzewska (Politechnika Warszawska)

Tomasz Majewski (Uniwersytet Jagielloński)

Bartosz Małczyński (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

Marianna Michałowska, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Bożena Muszkalska (Uniwersytet Wrocławski)

Ewa Nawrocka (Uniwersytet Jagielloński)

Agnieszka Nieracka (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS we Wrocławiu)

Adam Nobis (Uniwersytet Wrocławski)

Andrzej W. Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Ryszard Nycz (Uniwersytet Jagielloński)

Marek Pacukiewicz (Uniwersytet Śląski)

Karolina Pawlik (Shanghai Jiao Tong University)

Józef Pawłowski (Uniwersytet Warszawski)

Jarosław Płuciennik (Uniwersytet Łódzki)

Andrzej Radomski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Maria Reut (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

Ewa Rewers (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Hanna Schreiber (Uniwersytet Warszawski)

Agata Skórzyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Małgorzata Sugiera (Uniwersytet Jagielloński)

Henryk Szlajfer (Uniwersytet Warszawski)

Dorota Świtała-Trybek (Uniwersytet Opolski)

Michał Wróblewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Magdalena Zamorska (Uniwersytet Wrocławski)

2018

Monika Bakke (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Stefan Bednarek (Uniwersytet Wrocławski)

Agnieszka Dauksza (Uniwersytet Jagielloński)

Ewa Domańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Barbara Giza (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie)

Marzanna Jagiełło (Politechnika Wrocławska)

Agnieszka Jelewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Agnieszka Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Katarzyna Kaniowska (Uniwersytet Łódzki)

Leszek Koczanowicz (Uniwersytet SWPS w Warszawie)

Izabela Kowalczyk (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

Marek Krajewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Sławomir Magala (Uniwersytet Jagielloński)

Andrzej Marzec (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Tomasz Misiak (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

Anna Nacher (Uniwersytet Jagielloński)

Rafał Nahirny (Uniwersytet Wrocławski)

Adam Nobis (Uniwersytet Wrocławski)

Andrzej W. Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Karol Piasecki (Uniwersytet Szczeciński)

Włodzimierz Rączkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Maria Reut (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

Jacek Schindler (Uniwersytet Wrocławski)

Monika Talarczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi)

Renta Tańczuk (Uniwersytet Wrocławski)

Paweł Tomczok (Uniwersytet Śląski)

Barbara Tuchańska (Uniwersytet Łódzki)

Przemysław Urbańczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

Eugeniusz Wilk (Uniwersytet Jagielloński)

Magdalena Zamorska (Uniwersytet Wrocławski)

Jerzy Żurko (Uniwersytet Wrocławski)