Artykuły:
Zakaz reformationis in peius w postępowaniu adhezyjnym. Uwagi uwzględniające likwidację powództwa cywilnego w procesie karnym
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 23 - 31
Pobierz artykuł PDF
Postępowanie przyspieszone. Uwagi de lege lata i de lege ferenda
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 23, 2008, Strony 69 - 78
Pobierz artykuł PDF
Wstrzymanie wykonania orzeczenia w postępowaniu karnym
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 203-215
Pobierz artykuł PDF
Niezależność sądu oraz niezawisłość sędziowska w sprawach karnych w okresie rządów autorytarnych i totalitarnych w Polsce
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 391-401
Pobierz artykuł PDF
Czy przewidywane zmiany w polskim procesie karnym muszą wiązać się z istotnym ograniczeniem zasady bezpośredniości?
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 335-349
Pobierz artykuł PDF