Artykuły:
Osoba bezdomna jako element społecznego otoczenia administracji publicznej
Przegląd Prawa i Administracji, Otoczenie administracji publicznej, Strony 13 - 27
Pobierz artykuł PDF
Formy prawne współpracy transgranicznej w polskim porządku prawnym
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 8, 2010, Strony 85 - 96
Pobierz artykuł PDF
Zadania administracji publicznej z zakresu pomocy osobom bezdomnym w II Rzeczypospolitej
Prawo, Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 39 - 54
Pobierz artykuł PDF
Teoria racjonalnego tworzenia prawa a ustawodawstwo z zakresu pomocy społecznej. Uwagi na tle ustalania właściwości miejscowej gminy w sprawach przyznawania świadczeń z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób bezdomnych
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 591-603
Pobierz artykuł PDF
O niepomijalnej roli gminy w obszarze zadań administracji świadczącej
Prawo, Niepomijalność administracji publicznej, Strony 49-58
Pobierz artykuł PDF
Zadania gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie epidemii COVID-19
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 11-22
Pobierz artykuł PDF
Regulacja prawna pomocy społecznej w Polsce w okresie powojennym do 1989 roku
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 31-40
Pobierz artykuł PDF
Instytucja samorządu gospodarczego w prawie polskim na tle rozwiązań krajów europejskich
Prawo, Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 15-29
Pobierz artykuł PDF
Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w formie placówki całodobowej opieki jako przykład reglamentacji gospodarczej w sferze pomocy społecznej
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 593-603
Pobierz artykuł PDF
Podmiotowe aspekty prawa do świadczeń rodzinnych
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 37-50
Pobierz artykuł PDF