Artykuły:
Znaczenie Protokołu nr 7 do Traktatu z Lizbony dla procesów integracyjnych w Unii Europejskiej
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 67 - 82
Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie w błąd jako przesłanka ochrony konsumentów
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 111 - 125
Pobierz artykuł PDF
Klauzule abuzywne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 257 - 271
Pobierz artykuł PDF
W sprawie prac nad ustawą wdrażającą dyrektywy „równościowe” Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 111 - 138
Pobierz artykuł PDF
Sądownictwo konstytucyjne i sądownictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 7 - 17
Pobierz artykuł PDF
Dostęp do informacji znajdujących się w ewidencji gruntów i budynków – wybrane kwestie dyskusyjne
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 193 - 201
Pobierz artykuł PDF
Praktyka udostępnienia informacji publicznej - kwestie sporne
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 87 - 95
Pobierz artykuł PDF
Dyskusja: Szczególne przypadki udostępniania danych osobowych w związku z poszukiwaniem majątku dłużników przez wierzycieli firmy windykacyjne oraz problem zakresu umocowania pośrednika nieruchomości w dostępie do informacji znajdujących się w ewidencji gruntów i budynków
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 337 - 353
Pobierz artykuł PDF
Ochrona tajemnic wpolskim porządku prawnym — tajemnica radcowska i adwokacka
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 65 - 82
Pobierz artykuł PDF
Ochrona tajemnicy zawodowej komornika sądowego
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 71 - 84
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 13 - 14
Pobierz artykuł PDF
Zakładowe układy zbiorowe pracy jako źródło prawa powszechnie obowiązującego — dylematy konstytucyjnoprawne
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 279 - 306
Pobierz artykuł PDF
Ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw osobistych w czasie trwania stanów nadzwyczajnych
Przegląd Prawa i Administracji, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 173 - 191
Pobierz artykuł PDF
Pozyskiwanie informacji publicznej przez dziennikarza
Przegląd Prawa i Administracji, Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 293 - 308
Pobierz artykuł PDF
Obowiązek wdrożenia procedur antykorupcyjnych — uwagi na tle propozycji zawartych w projekcie ustawy o jawności życia publicznego
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 107 - 120
Pobierz artykuł PDF
Miejsce Państwowej Inspekcji Pracy w systemie organów państwa — wnioski de lege lata i de lege ferenda
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 63 - 82
Pobierz artykuł PDF
Dekodowanie zwrotów niedookreślonych na przykładzie przepisów nowelizujących ustawę o dostępie do informacji publicznej
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 4, 2013, Strony 189 - 210
Pobierz artykuł PDF
Dane sędziów popierających zgłoszenia kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa jako informacja publiczna
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 147-158
Pobierz artykuł PDF
Rękojmia należytego prowadzenia apteki w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne (wybrane zagadnienia)
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 261-280
Pobierz artykuł PDF
Specyfika definiowania „przesłanek ograniczania” działalności gospodarczej na przykładzie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 641-653
Pobierz artykuł PDF