Artykuły:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 roku, III KK 429/13 [o podmiotowym zakresie zastosowania klauzuli antykumulacyjnej]
Przegląd Prawa i Administracji, 115, 2018, Strony 177 - 184
Pobierz artykuł PDF
Zasada domniemania niewinności — próba spojrzenia materialnoprawnego
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 41, 2016, Strony 55 - 71
Pobierz artykuł PDF
Problem (nie)racjonalności projektodawcy na przykładzie wybranych uregulowań ustawy nowelizującej kodeks karny z 13 czerwca 2019 roku
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 153-166
Pobierz artykuł PDF