Artykuły:
Joint ventures between airlines in the light of full-functionality criterion in EU merger control
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 395 - 408
Pobierz artykuł PDF
Dostęp do niezawisłego i bezstronnego sądu jako element prawa do rzetelnego procesu karnego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 27, 2011, Strony 127 - 149
Pobierz artykuł PDF
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – powstanie, ewolucja, perspektywy. Wybrane zagadnienia reformy wprowadzonej Traktatem lizbońskim
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 26, 2010, Strony 77 - 94
Pobierz artykuł PDF
Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w ramach Współpracy Policyjnej i Sądowej w Sprawach Karnych UE
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 25, 2009, Strony 147 - 159
Pobierz artykuł PDF
Zasada nullum crimen, nulla poena sine lege i jej ograniczenia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 28, 2012, Strony 269 - 283
Pobierz artykuł PDF
Finasowanie budowy kolejowych obiektów infrastruktury usługowej w świetle prawa pomocy publicznej — o potrzebie większej przejrzystości
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 9, 2018, Strony 139 - 157
Pobierz artykuł PDF
Transport lotniczy jako usługa użyteczności publicznej — analiza unijnego modelu regulacji
Prawo, 317, 2015, Strony 69 - 87
Pobierz artykuł PDF
Racjonalne przedsiębiorstwo jako racjonalne założenie prawodawcy w obszarze prawa konkurencji — zarys problemu
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 393-403
Pobierz artykuł PDF
Wykorzystywanie danych personalnych zgromadzonych przypadkowo podczas operacji bezzałogowych statków powietrznych w świetle standardów prawa do prywatności gwarantowanego w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka — zarys problemu
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 331-346
Pobierz artykuł PDF