Artykuły:
Przesłanki dopuszczalności egzekucji administracyjnej
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 177 - 191
Pobierz artykuł PDF
Wymuszanie wykonania obowiązków administracyjno-prawnych w wybranych krajach europejskich
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 1, 2010, Strony 307 - 331
Pobierz artykuł PDF
Niewykonalność obowiązku administracyjnoprawnego
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 3, 2012, Strony 271 - 297
Pobierz artykuł PDF
recenzja: Mediacje w społeczeństwie otwartym, pod red. M. Tabernackiej i R. Raszewskiej-Skałeckiej, Wydawnictwo Gaskor Sp. z o.o., Wrocław 2012, ss. 368
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 14, 2013, Strony 147 - 150
Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie
Prawo, , Strony 9 - 10
Pobierz artykuł PDF
Scalanie i podział nieruchomości nierolnych i nieleśnych a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Prawo, , Strony 25 - 39
Pobierz artykuł PDF
Recenzja pracy Asel Sz. Tuleybayeva, „Usługi publiczne w kontekście reformy administracyjnej w Republice Kazachstanu: doświadczenia, problemy, postulaty [Gosudarstwiennyje usługi w kontiekstie administratiwnoj rieformy w Riespublikie Kazachstan: opyt, probliemy, rieszenia”], Ałmaty 2012, ss. 175
Prawo, , Strony 133 - 135
Pobierz artykuł PDF