Artykuły:
Powierzanie przez gminę zadań podmiotom zewnętrznym i odpowiedzialność za ich nienależyte wykonanie na przykładzie zimowego utrzymania czystości i porządku
Przegląd Prawa i Administracji, Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 193 - 208
Pobierz artykuł PDF
Skutki prawne kontroli przedsiębiorcy prowadzonej z naruszeniem zasad kontroli
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 623 - 636
Pobierz artykuł PDF
Kryptowaluty jako przedmiot działalności gospodarczej — wybrane uwagi
Prawo, Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 391-403
Pobierz artykuł PDF