Artykuły:
Organy wykonawcze gmin a podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
Przegląd Prawa i Administracji, Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 145 - 157
Pobierz artykuł PDF
Komercjalizacja, prywatyzacja a podmioty administracji gospodarczej
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 287 - 304
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Przegląd Prawa i Administracji, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, Strony 9 - 10
Pobierz artykuł PDF
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą akcesoryjną w społecznej gospodarce rynkowej a prawo własności
Przegląd Prawa i Administracji, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, Strony 195 - 206
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Przegląd Prawa i Administracji, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 11 - 11
Pobierz artykuł PDF
Przedsiębiorcy i ich sytuacja prawna w stanach nadzwyczajnych
Przegląd Prawa i Administracji, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 193 - 205
Pobierz artykuł PDF
W siedemdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Leona Kieresa
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 13 - 15
Pobierz artykuł PDF
Brak decyzji uprawniającej a ważność umowy w działalności gospodarczej (obszar zamówień publicznych)
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 533 - 546
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Prawo, Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 9 - 9
Pobierz artykuł PDF
Gmina a Ochotnicze Straże Pożarne w wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Prawo, Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 101 - 112
Pobierz artykuł PDF
Forma podmiotu leczniczego a świadczenia zdrowotne
Prawo, Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 113 - 127
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Prawo, Ochotnicze straże pożarne – tradycja –samorząd –bezpieczeństwo, Strony 9 - 9
Pobierz artykuł PDF
Ochotnicza straż pożarna jako stowarzyszenie
Prawo, Ochotnicze straże pożarne – tradycja –samorząd –bezpieczeństwo, Strony 23 - 36
Pobierz artykuł PDF
Spółdzielnia socjalna jako przedsiębiorca wykonujący działalność społecznie użyteczną
Prawo, Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 311-321
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Prawo, Niepomijalność administracji publicznej, Strony 9-10
Pobierz artykuł PDF
Niezbędność organów państwowego nadzoru policyjnego w gospodarce
Prawo, Niepomijalność administracji publicznej, Strony 129-146
Pobierz artykuł PDF
Rozwój prawa zamówień publicznych w Polsce
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, , Strony 153-167
Pobierz artykuł PDF
Autorytarne decyzje dyskrecjonalne w procesie nacjonalizacji w Polsce
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 351-359
Pobierz artykuł PDF