Artykuły:
Kary pieniężne w prawie zamówień publicznych
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 81 - 97
Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z konferencji naukowej pracowników Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego UAM w Poznaniu oraz Zkładu Prawa Administracyjnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego Poznań, 9–10 czerwca 2008 r.
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 205 - 207
Pobierz artykuł PDF
Działalność gospodarcza a gospodarowanie na przykładzie państwowej osoby prawnej
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 91 - 106
Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z Konferencji naukowej pracowników Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego UAM w Poznaniu oraz Zakładu Prawa Administracyjnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego, Poznań, 9–10 czerwca 2008 r.
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony
Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie
Przegląd Prawa i Administracji, Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 9 - 10
Pobierz artykuł PDF
Wybrane zagadnienia kontroli współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej
Przegląd Prawa i Administracji, Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 47 - 62
Pobierz artykuł PDF
Administracja gospodarcza w warunkach Unii Europejskiej
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 305 - 319
Pobierz artykuł PDF
Orzecznictwo sądowe w społecznej gospodarce rynkowej
Przegląd Prawa i Administracji, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, Strony 49 - 68
Pobierz artykuł PDF
Aspekty prawne bezpieczeństwa publicznego
Przegląd Prawa i Administracji, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 29 - 42
Pobierz artykuł PDF
W siedemdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Leona Kieresa
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 13 - 15
Pobierz artykuł PDF
List gratulacyjny Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 25 - 26
Pobierz artykuł PDF
Z teorii i praktyki samorządu terytorialnego
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 311 - 326
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Katarzyna Kokocińska, Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014, ss. 309
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 16, 2014, Strony 201 - 204
Pobierz artykuł PDF
Konstytucja w praktyce sądów administracyjnych
Prawo, Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 35 - 45
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 17-18
Pobierz artykuł PDF
Z zagadnień sądowej ochrony przedsiębiorców w społecznej gospodarce rynkowej
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 445-457
Pobierz artykuł PDF
Z zagadnień sądowoadministracyjnej kontroli administracji gospodarczej
Prawo, Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 167-177
Pobierz artykuł PDF
Niepomijalność Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zamówieniach publicznych
Prawo, Niepomijalność administracji publicznej, Strony 113-127
Pobierz artykuł PDF
Sądowoadministracyjna kontrola przyjęć na studia w PRL
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 57-72
Pobierz artykuł PDF
70 lat Profesora Tadeusza Kocowskiego
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 13-15
Pobierz artykuł PDF
List gratulacyjny Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 21-22
Pobierz artykuł PDF
Reglamentacja gospodarcza w Polskim Ładzie
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 387-396
Pobierz artykuł PDF