Artykuły:
Stany nadzwyczajne stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Przegląd Prawa i Administracji, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 19 - 27
Pobierz artykuł PDF
Organizacja oraz finansowanie publicznego radia i telewizji w Republice Federalnej Niemiec
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 167 - 184
Pobierz artykuł PDF
Samodzielne przedsiębiorstwo komunalne prawa publicznego w systemie publicznoprawnych form organizacyjnych świadczenia usług materialnych przez gminy w Republice Federalnej Niemiec
Prawo, Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 263 - 275
Pobierz artykuł PDF
Centrum usług społecznych jako forma organizacyjna administracji świadczącej
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 501-514
Pobierz artykuł PDF
Ustrojowe i podatkowe aspekty prawne świadczenia materialnych usług publicznych przez gminę niemiecką
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 279-291
Pobierz artykuł PDF