Artykuły:
Kwalifikacja prawna umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
Przegląd Prawa i Administracji, Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 91 - 106
Pobierz artykuł PDF
Milczenie administracji publicznej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 651 - 664
Pobierz artykuł PDF
Koncepcja ciągu działań prawnych w publicznym prawie gospodarczym (wybrane zagadnienia)
Prawo, Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 247-260
Pobierz artykuł PDF
Ograniczenie wolności działalności gospodarczej w drodze rozporządzenia w dobie pandemii COVID-19
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 463-474
Pobierz artykuł PDF