Artykuły:
Gospodarka mieszkaniowa gminy. Formy współdziałania gminy z podmiotami prywatnymi
Przegląd Prawa i Administracji, Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 159 - 172
Pobierz artykuł PDF
Prawne formy podejmowania i prowadzenia działalności leczniczej jako element systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wybrane aspekty
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 121 - 138
Pobierz artykuł PDF
Rynek hurtowy energii elektrycznej jako instrument regulacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej i na Ukrainie
Prawo, Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 323-332
Pobierz artykuł PDF
Czy istnieje prawo energetyczne? Część 1: przedmiot, podmioty i metoda regulacji prawa energetycznego
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 785-798
Pobierz artykuł PDF