Artykuły:
Między tradycją i nowoczesnością. O poglądach na naukę i nauczanie prawa oraz na potrzebę i kierunki reformy prawa sądowego w Rzeczypospolitej czasów saskich uwag kilka
Prawo, Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 209 - 228
Pobierz artykuł PDF
O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa: konsolidacja, unifikacja, korektura czy kodyfikacja? Polemiki wokół ponderabiliów w sporze o reformę prawa sądowego u schyłku osiemnastowiecznej Rzeczpospolitej
Prawo, Studia historycznoprawne. Dla uczczenia pamięci profesora Edmunda Kleina, Strony 57 - 77
Pobierz artykuł PDF
Poglądy na cele kary w Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich
Prawo, Studia historycznoprawne, Strony 33 - 50
Pobierz artykuł PDF
Sądownictwo administracyjne na ziemiach polskich pod zaborami
Prawo, Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 121 - 133
Pobierz artykuł PDF
Przestępstwa polityczne w polskiej myśli karnoprawnej doby stanisławowskiej w   świetle prospektów Józefa Szymanowskiego i Józefa Weyssenhoffa
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 141 - 153
Pobierz artykuł PDF
Poglądy legislatorów Polski stanisławowskiej na zasadę równości w projektach reform praw kryminalnych
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 115 - 128
Pobierz artykuł PDF
Rozwój sądownictwa w sprawach o zbrodnie stanu w przedrozbiorowej Polsce
Prawo, Studia historycznoprawne, Strony 105 - 120
Pobierz artykuł PDF
Prawo karne w konstytucjach sejmu koronacyjnego z roku 1588
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 67 - 84
Pobierz artykuł PDF
Mit i paradygmat racjonalnego prawodawcy w świetle wybranych przykładów orzecznictwa oraz legislacji sejmu VIII kadencji
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 105-120
Pobierz artykuł PDF
Legislatywa we francuskich systemach konstytucyjnych pierwszej połowy XIX wieku
Prawo, Studia historycznoprawne, Strony 41-57
Pobierz artykuł PDF
Posłowie wobec problemu reformy prawa sądowego w pierwszym roku obrad Sejmu Wielkiego w świetle diariuszy sejmowych Jana Pawła Łuszczewskiego i Antoniego Siarczyńskiego
Prawo, Studia historycznoprawne, Strony 55-67
Pobierz artykuł PDF
Między utopią i antyutopią. Krytycznie o doktrynie Jana Jakuba Rousseau w świetle kontrowersji wokół jego poglądów na istotę woli powszechnej
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 317-332
Pobierz artykuł PDF
O kierunkach rozwoju prawa karnego na ziemiach polskich w dobie średniowiecza wobec tradycji i tendencji europejskich
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 35-54
Pobierz artykuł PDF