Artykuły:
Prawo zakładowe — in rebus angustis? (wybrane problemy administracyjnoprawne)
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 207 - 219
Pobierz artykuł PDF
Pojęcie bezpieczeństwa w obowiązującym systemie prawa — kilka refleksji na temat normatywizacji problematyki bezpieczeństwa
Przegląd Prawa i Administracji, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 43 - 54
Pobierz artykuł PDF
Meandry praworządności na przykładzie orzekania w sprawie zasiłku celowego z tytułu poniesienia strat w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 139 - 148
Pobierz artykuł PDF
Kilka refleksji na temat specyfiki i problemów postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i szkół
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 8, 2017, Strony 215 - 229
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Prawo, Niepomijalność administracji publicznej, Strony 9-10
Pobierz artykuł PDF
Między niepomijalnością administracji publicznej a deadministrowaniem
Prawo, Niepomijalność administracji publicznej, Strony 185-194
Pobierz artykuł PDF
„Nihil novi”? Czyli o antecedencjach sądowej ochrony autonomii administracyjnej uczelni publicznej w Polsce
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 417-431
Pobierz artykuł PDF
Status sołectwa z perspektywy atrybutów związku samorządowego
Prawo, Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 311-326
Pobierz artykuł PDF
Prawo i (nie)sprawiedliwość — kilka refleksji na kanwie ustawy covidowej
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 419-427
Pobierz artykuł PDF