Artykuły:
Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego z uwzględnieniem samorządu terytorialnego, Wrocław 14–15 czerwca 2010 r.
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 317 - 320
Pobierz artykuł PDF
Wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego a działalność gospodarcza
Przegląd Prawa i Administracji, Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 25 - 34
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Przegląd Prawa i Administracji, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, Strony 9 - 10
Pobierz artykuł PDF
Zapobieganie patologii korupcji w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa oraz  spółkami samorządowymi — wybrane zagadnienia
Przegląd Prawa i Administracji, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, Strony 219 - 232
Pobierz artykuł PDF
Stan wyjątkowy jako przykład stanu nadzwyczajnego w doktrynie francuskiej. Interpretacja pojęcia
Przegląd Prawa i Administracji, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 69 - 80
Pobierz artykuł PDF
Uwagi o obowiązkach przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w stanach nadzwyczajnych
Przegląd Prawa i Administracji, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 207 - 216
Pobierz artykuł PDF
Prewencja w obszarze aktów kwalifikujących w działalności gospodarczej
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 489 - 497
Pobierz artykuł PDF
Działania Rady Europy w zakresie zapobiegania i zwalczania korupcji w administracji publicznej
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 22, 2008, Strony 207 - 217
Pobierz artykuł PDF
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako przejaw zapobiegania patologii w obrocie gospodarczym
Ekonomia, Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 341 - 350
Pobierz artykuł PDF
La corruption dans l’approche économique
Ekonomia, , Strony 21 - 27
Pobierz artykuł PDF
Między gospodarnością a niegospodarnością działań organów administracji gospodarczej
Prawo, Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 157-166
Pobierz artykuł PDF
Działania organów administracji gospodarczej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – wybrane zagadnienia
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 371-379
Pobierz artykuł PDF
Koncesja na rozpowszechnianie programów telewizyjnych w polskim systemie prawnym
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 615-625
Pobierz artykuł PDF