Przygotowanie tekstu

Redakcja prosi Autorów o przestrzeganie następujących zasad:

 • Teksty przeznaczone do działów „Artykuły” i „Materiały” nie powinny przekraczać 1,5 arkusza wydawniczego (60 tys. znaków ze spacjami), a recenzje i sprawozdania 0,5 arkusza (20 tys. znaków ze spacjami).
 • Tekst artykułu powinien mieć jasno skonstruowaną strukturę zgodnie z zasadami właściwymi dla tego typu publikacji naukowych, z uwzględnieniem na początku informacji wprowadzających w prezentowaną problematykę, ujęciem celu artykułu i metody badań, a na końcu wniosków i uwag podsumowujących. W razie potrzeby poszczególne części artykułu powinny być wyodrębnione śródtytułami.
 • Publikacje zakwalifikowane do działów „Artykuły” i „Materiały” należy zaopatrzyć w:
  • zwięzły regest (zamieszczony na początku artykułu),
  • streszczenie autorskie (o objętości nieprzekraczającej 1800 znaków),
  • słowa kluczowe,
  • bibliografię przedmiotową.
 • W streszczeniu należy wyszczególnić przedmiot, cel, zastosowaną metodę badawczą oraz główne wnioski opracowania.
 • Recenzje powinny (poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami) dotyczyć publikacji wydanych nie dawniej niż w ciągu ostatnich dwóch lat; w opisie bibliograficznym recenzowanego dzieła prosimy podawać ISBN i/lub ISSN.
 • Recenzje w postaci rozbudowanego artykułu z przypisami należy zaopatrzyć we własny tytuł, a dane bibliograficzne recenzowanego dzieła podać w pierwszym przypisie; w pozostałych przypadkach tytuł recenzji może stanowić opis bibliograficzny recenzowanego dzieła.
 • Wymagania formalne tekstu: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, margines ok. 2,5 cm, przypisy dolne według wzoru dostępnego w zakładce Przypisy i bibliografia załącznikowa.

Tekst należy składać w formie pliku elektronicznego pocztą elektroniczną – e-mail: roczniki.biblioteczne@uwr.edu.pl.