Dla autorów

 

TEKSTY

 • „Roczniki Biblioteczne” zamieszczają oryginalne prace badawcze, materiały źródłowe, recenzje i sprawozdania dotyczące szeroko rozumianej kultury książki.
 • Redakcja „Roczników Bibliotecznych” przyjmuje wyłącznie teksty niepublikowane.
 • Szczegółowe wytyczne redakcyjne – zob. Zasady przygotowania tekstów.
 • Wszystkie teksty przeznaczone do działów „Artykuły” i „Materiały” są recenzowane przez specjalistów. Zob. Tryb recenzowania.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania zmian po ich uzgodnieniu z autorem.
 • Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację w „Rocznikach Bibliotecznych” przysługuje 7 punktów.

AUTORZY

 • Autorzy proszeni są o podanie następujących danych personalnych:
  • tytuł i stopień naukowy,
  • miejsce pracy wraz z dokładnym adresem,
  • adres do korespondencji,
  • numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej.
 • W przypadku artykułów napisanych przez więcej niż jednego autora prosimy o wymienienie wszystkich współautorów oraz ich afiliacji, a także określenie wkładu (w odsetkach) poszczególnych osób w powstanie artykułu (zapora ghostwriting oraz guest authorship).
 • W przypadku prezentowania w artykule badań finansowanych przez instytucje naukowo-badawcze lub inne podmioty, prosimy o podawanie takiej informacji.
 • Redakcja zastrzega, że wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, wydawnictw naukowych itp.) oraz dokumentowane.
 • Autorzy publikacji w działach „Artykuły” i „Materiały” otrzymują bezpłatnie 2 egz. czasopisma, w pozostałych przypadkach – 1 egz. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
 • Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.

PRAWA AUTORSKIE

 • Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych ponosi autor.
 • Przesłanie przez autora tekstu do Redakcji jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub w części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Roczniki Biblioteczne” oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępnienie jego egzemplarzy w Internecie.
 • Materiały zamieszczane w „Rocznikach Bibliotecznych” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić tylko za zgodą Redakcji.