Pytel-Pandey, D. (2011). Lesław Cirko, Akceptacja w komunikowaniu się. Między preskryptywizmem a permisywizmem, Atut, Wrocław 2009. Slavica Wratislaviensia, 154, 184–187. Pobrano z https://wuwr.pl/swr/article/view/3930