Żygadło-Czopnik, D. (2017). Starość — (anty)fenomen społeczno-kulturowy w twórczości literackiej Jiřiny Šiklovej. Rekonesans badawczy. Slavica Wratislaviensia, 163, 611–622. https://doi.org/10.19195/0137-1150.163.51