Skorwid, S. (2018). Code-switching w wypowiedziach użytkowników innosłowiańskich gwar przesiedleńczych w Rosji. Slavica Wratislaviensia, 165, 369–380. https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.33