Artykuły:
Okoliczności wyłączające odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 487 - 505
Pobierz artykuł PDF
Pracownia Klinicznego Nauczania Prawa
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 699 - 701
Pobierz artykuł PDF
Przesłanki materialnoprawne dochodzenia roszczenia regresowego przez podmiot odpowiedzialny w stosunku do funkcjonariusza publicznego na gruncie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 5, 2014, Strony 295 - 316
Pobierz artykuł PDF
Popełnienie przestępstwa jako przyczyna niegodności dziedziczenia w polskim prawie spadkowym
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 8, 2017, Strony 137 - 152
Pobierz artykuł PDF
Okoliczności, przy których zaistnieniu możliwe jest sporządzenie testamentu ustnego według polskiego prawa spadkowego
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 9, 2018, Strony 107 - 123
Pobierz artykuł PDF
Od winy anonimowej do bezprawności organizacyjnej. Ewolucja zasady odpowiedzialności na tle art. 417 § 1 k.c.
Prawo, Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 281 - 297
Pobierz artykuł PDF
Osobowość prawna Kościołów i innych związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej
Prawo, Podmiotowość cywilnoprawna w prawie polskim. Wybrane zagadnienia, Strony 89 - 109
Pobierz artykuł PDF
Sytuacja prawna dziecka spadkodawcy w kontekście uprawnień prawnospadkowych (analiza i ocena rozwiązań normatywnych przyjętych przez polskiego ustawodawcę)
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 431-444
Pobierz artykuł PDF
Nowe wyzwania dla odpowiedzialności deliktowej przewidzianej w polskim prawie — wybrane uwagi w związku z funkcjonowaniem tak zwanych pojazdów autonomicznych
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, , Strony 169-195
Pobierz artykuł PDF
Postautorytarna trauma jako czynnik sprawczy przemian mechanizmu przedawnienia roszczeń w Polsce. Część 1
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 159-167
Pobierz artykuł PDF
Postautorytarna trauma jako czynnik sprawczy przemian mechanizmu przedawnienia roszczeń w Polsce. Część 2
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 289-297
Pobierz artykuł PDF