Artykuły:
Wrocławscy współpracownicy Hansa Franka
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 283 - 300
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Adam Lityński, Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa bolszewików. Krótki kurs, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, ss. 395 + XXVI Wykłady specjalizowane
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 130 - 132
Pobierz artykuł PDF
Dzieje Zakładu Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 49 - 68
Pobierz artykuł PDF
Związki prawnicze Wrocławia ze Lwowem w latach 1811–1918
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 3, 2012, Strony 9 - 29
Pobierz artykuł PDF
Prawne odniesienia państwa do Kościoła greckokatolickiego w II Rzeczypospolitej
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 4, 2013, Strony 85 - 102
Pobierz artykuł PDF
Kościół prawosławny na Dolnym Śląsku od zakończenia II wojny światowej do rozpoczęcia akcji „Wisła”
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 5, 2014, Strony 73 - 88
Pobierz artykuł PDF
Sylwetki wojewodów tarnopolskich w II Rzeczypospolitej
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 7, 2016, Strony 9 - 19
Pobierz artykuł PDF
Senatorowie ukraińscy w Senacie II Rzeczypospolitej
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 6, 2015, Strony 9 - 33
Pobierz artykuł PDF
Testament prywatny w orzeczeniach sądów apelacji lwowskiej w okresie międzywojennym
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 8, 2017, Strony 39 - 49
Pobierz artykuł PDF
Poglądy arcybiskupa Józefa Teodorowicza na temat senatu w trakcie prac nad Konstytucją Marcową z 1921 roku
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 9, 2018, Strony 21 - 31
Pobierz artykuł PDF
Postępowanie przed sądem polubownym według kodeksu postępowania cywilnego z 1930 roku
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 159 - 177
Pobierz artykuł PDF
Bibliografia uzupełniająca prac naukowych Profesora Kazimierza Orzechowskiego
Prawo, Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 11 - 17
Pobierz artykuł PDF
Prawo karne w pracach Profesora Kazimierza Orzechowskiego
Prawo, Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 39 - 47
Pobierz artykuł PDF
Wygaśnięcie zapisu na sąd polubowny według kodeksu postępowania cywilnego z 1930 r.
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 151 - 167
Pobierz artykuł PDF
Carl August Dominik Unterholzner – nieznany mistrz Wacława Aleksandra Maciejowskiego
Prawo, Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 135 - 150
Pobierz artykuł PDF
Bibliografia prac naukowych Profesora Edmunda Kleina
Prawo, Studia historycznoprawne. Dla uczczenia pamięci profesora Edmunda Kleina, Strony 9 - 16
Pobierz artykuł PDF
Zwalczanie działalności ugrupowań komunistycznych w polskim prawie karnym okresu międzywojennego
Prawo, Studia historycznoprawne. Dla uczczenia pamięci profesora Edmunda Kleina, Strony 119 - 140
Pobierz artykuł PDF
Właściwość sądów w sprawach karnych w Polsce w latach 1928–1939
Prawo, Studia historycznoprawne, Strony 139 - 159
Pobierz artykuł PDF
Bibliografia prac Profesora Alfreda Koniecznego za lata 2004–2014
Prawo, Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 9 - 16
Pobierz artykuł PDF
Powstanie Zakładu Historii Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
Prawo, Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 17 - 26
Pobierz artykuł PDF
Kontakty prawnicze między Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Wrocławskim w latach 1811–1914
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 155 - 167
Pobierz artykuł PDF
Kwestie prawne związane z rozwiązaniem zrzeszeń wolnomularskich w II Rzeczypospolitej
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 187 - 201
Pobierz artykuł PDF
Wybrane zagadnienia dziedziczenia testamentowego w świetle orzecznictwa sądów apelacji lwowskiej w okresie międzywojennym
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 169 - 185
Pobierz artykuł PDF
Wileński okres w życiu Iwo Jaworskiego
Prawo, Studia historycznoprawne, Strony 177 - 188
Pobierz artykuł PDF
Ochrona urzędników w kodyfikacji karnej obowiązującej na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego w Polsce w latach 1918–1932
Prawo, Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 115 - 127
Pobierz artykuł PDF
Dzieje Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945–1956
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 231 - 241
Pobierz artykuł PDF
Problem intabulacji prawa własności nieruchomości w Polsce (w byłym zaborze austriackim) w okresie międzywojennym
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 695-705
Pobierz artykuł PDF
Lecznicze środki zabezpieczające w prawie karnym Trzeciej Rzeszy w opinii polskich prawników
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 229-246
Pobierz artykuł PDF
Poglądy Juliusza Makarewicza na zmiany w prawie karnym niemieckim po 1933 roku
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 379-397
Pobierz artykuł PDF
Wpływy niemieckie na polskie rozwiązania prawne dotyczące „osob niebezpiecznych" w okresie międzywojennym
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 253-272
Pobierz artykuł PDF
Reakcje polskie na zmiany w procedurze karnej niemieckiej po 1933 roku
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 255-270
Pobierz artykuł PDF
Sędziowie śledczy do spraw wyjątkowego znaczenia w II Rzeczypospolitej
Prawo, Studia historycznoprawne, Strony 59-77
Pobierz artykuł PDF
Proces tarnopolski z 1895 roku
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, , Strony 9-18
Pobierz artykuł PDF
Stosunek biskupa Ignacego Krasickiego do reform polityczno-prawnych w Polsce doby stanisławowskiej
Prawo, Studia historycznoprawne, Strony 37-53
Pobierz artykuł PDF
Koncepcje eugeniczne w polskiej nauce kryminologii w okresie międzywojennym (aspekty prawno-kryminalne)
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 233-241
Pobierz artykuł PDF
Sprawa odwołania wojewody lwowskiego Kazimierza Grabowskiego
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, , Strony 25-36
Pobierz artykuł PDF
Stosunek biskupa Józefa Kazimierza Kossakowskiego do reform polityczno-prawnych w Polsce doby stanisławowskiej
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 55-72
Pobierz artykuł PDF