Geoscience Notes

Czasopismo „Geoscience Notes” stanowi kontynuację „Prac Geologiczno-Mineralogicznych”, wydawanych przez Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do przesyłania oryginalnych prac naukowych, opisujących różne aspekty badań, obejmujących swoją tematyką zagadnienia związane z naukami o Ziemi, w tym geologią, geochemią i geofizyką. Nadesłane prace w pierwszej kolejności czytane są przez członków redakcji, którzy decydują o wyborze dwóch niezależnych recenzentów. Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu pracy podejmuje rada redakcyjna w oparciu o opinie recenzentów. Naszym celem jest, aby proces recenzji był szczególnie „przyjazny” dla doktorantów i studentów. Zadaniem recenzentów jest udzielanie konstruktywnych uwag dotyczących recenzowanych prac, które pozwolą w istotny sposób poprawić jakość prezentowanych artykułów oraz pomóc młodym autorom zdobyć umiejętność pisania prac naukowych.

„Geoscience Notes” publikuje cztery rodzaje prac: (1) artykuły przeglądowe, (2) oryginalne prace badawcze, (3) opisy ciekawych pod względem geologicznym lokalizacji oraz (4) raporty danych. Artykuły publikowane są wyłącznie w języku angielskim z polskim streszczeniem. Po opublikowaniu wszystkie prace są dostępne bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie czasopisma.

Artykuły przeglądowe publikowane są wyłącznie na zaproszenie rady redakcyjnej czasopisma. Są to prace podsumowujące znaczący etap aktualnych badań, prowadzonych głównie przez autora artykułu. Artykuły przeglądowe swoją tematyką mogą obejmować wszelkie aspekty związane z naukami o Ziemi. Artykuł przeglądowy przechodzi standardowy proces recenzji i jest oceniany przez dwóch anonimowych, nieznanych autorowi, recenzentów.

Oryginalne prace badawcze przedstawiają prace, które nie zostały wcześniej opublikowane (wyjątkami są abstrakty konferencyjne i części prac magisterskich, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych) oraz nieprzedstawione do publikacji w innym czasopiśmie. Każdy artykuł powinien prezentować oryginalne dane, ich interpretację i wnioski płynące z przeprowadzonych badań. Nie wprowadza się limitu słów czy też jakichkolwiek ograniczeń, dotyczących liczby tabel i rysunków publikowanych w tego typu pracach.

Opisy ciekawych geologicznie lokalizacji mają w krótki sposób przedstawić interesujące miejsca związane z szeroko rozumianą tematyką nauk o Ziemi (np. naturalne lub sztuczne odsłonięcia, interesujące profile glebowe, elementy architektury itp.). Opis powinien podkreślać, jakie aspekty przedstawianego miejsca i dlaczego są interesujące dla geologów. Prace tego typu powinny prezentować mapy i współrzędne GPS opisywanych lokalizacji. Zachęcamy również do publikowania wysokiej jakości zdjęć ilustrujących przedstawiane miejsca.

Raporty danych są to krótkie komunikaty o obecnie prowadzonych pracach badawczych, które nie były wcześniej publikowane (wyjątkami są abstrakty konferencyjne i części prac magisterskich, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych) ani też nie zostały przedstawione do publikacji w innym czasopiśmie. Raporty mogą również przedstawiać wysokiej jakości dane, których jednak jest zbyt mało lub są zbyt skomplikowane, aby dokonać ich właściwej interpretacji. Prace tego typu powinny być zwięzłe i koncentrować się przede wszystkim na wynikach, a nie na interpretacji danych.

 

Abstrakty artykułów opublikowanych w Geoscience Notes znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS).

Wersja podstawowa czasopisma: elektroniczna.

Unikatowy adres czasopisma: gsn.wuwr.pl

 

 

ISSN: 2353-1487