• The Skalice Crag: The Variscan migmatization of gneisses in the southern part of the Strzelin Massif

The Skalice Crag: The Variscan migmatization of gneisses in the southern part of the Strzelin Massif

Teresa Oberc-Dziedzic
Google Scholar Teresa Oberc-Dziedzic
Stanisław Madej
Google Scholar Stanisław Madej
Publikacja:

Abstrakt

The paper presents the relationships between the rocks of the Strzelin Massif: metamorphic sillimanite gneiss, anatectic pegmatite/leucogranite and igneous biotite-muscovite granite, exposed in the Skalice Crag, one of the largest natural exposures in the massif. The interpretation of these relationships enables reconstruction of the tectono-metamorphic and magmatic history of these rocks. The age data provide the time frame for their origin and evolution.

Praca przedstawia relacje między skałami masywu strzelińskiego: metamorficznym gnejsem silimanitowym, anatektycznym pegmatytem/leukogranitem i magmowym granitem biotytowo-muskowitowym w Skalickich Skałach, które są jednym z największych naturalnych odsłonięć w masywie. Interpretacja tych relacji umożliwia odtworzenie tektono-metamorficznej i magmowej historii badanych skał. Przytoczone dane o wieku skał określają czasowe ramy ich dla powstania i ewolucji.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.