Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Dla Autorów

 

Colloquia Anthropologica et Communicativa

Informacja dla Autorów

 

 1. Wszystkie artykuły publikowane w serii Colloquia Anthropologica et Communicativa są recenzowane.

 2. O przyjęciu tekstu do recenzji Autorzy zostaną poinformowani w ciągu 90 dni za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez nich adres od momentu przekazania tekstu do Redakcji.

 3. O pozytywnej recenzji i przyjęciu tekstu do wydania Autorzy zostaną poinformowani w ciągu 180 dni od chwili przekazania tekstu do Redakcji.

 4. Recenzje zostaną przesłane Autorom, którzy zobowiązują się do dokonania zasugerowanych w nich poprawek i korekt.

 5. Przyjęty do druku tekst ukaże się nie później niż w ciągu 1 roku od momentu zakwalifikowania go do druku.

 6. Teksty należy nadsyłać w formacie dokumentów programu Word lub tekstu sformatowanego RTF. Maksymalna objętość tekstu:

a) artykuł — 60 000 znaków ze spacjami,

b) recenzja — 25 000 znaków ze spacjami.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstów oraz sporządzania przypisów znajdują się na stronie www.wuwr.com.pl w zakładce „Dla Autorów”.

 2. Teksty odbiegające od podanych standardów będą odsyłane do Autorów z prośbą o dostosowanie ich do wymogów pisma.

 3. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim (do 1000 znaków ze spacjami).

 4. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych tekstów.

 5. Przesłanie przez Autora tekstu do Redakcji Serii jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie Colloquia Anthropologica et Communicativa oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma i odpłatne oraz nieodpłatne udostępnianie jego egzemplarzy w internecie.

 6. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.

 7. Po opublikowaniu artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz czasopisma Colloquia Anthropologica et Communicativa.

 8. Autorzy nie otrzymują honorarium autorskiego za przekazane artykuły.

 

Teksty w wersji elektronicznej (drogą mailową lub tradycyjną na nośnikach cyfrowych) prosimy nadsyłać na adres:

konferencja_CAC@dziennikarstwo.uni.wroc.pl

 

lub

 

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Uniwersytet Wrocławski

ul. Joliot-Curie 15, Wrocław 50-383

z dopiskiem: Colloquia Anthropologica et Communicativa