Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Recenzowanie

Procedura recenzowania materiałów autorskich publikowanych

w czasopiśmie "Colloquia Anthropologica et Communicatica"

 

(Procedura recenzowania artykułów w serii jest realizowana w zgodzie z zaleceniami Zespołu ds Etyki w Nauce przedstawionymi w opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Warszawa 2011), które w sprawach nieokreślonych w poniższym dokumencie mają charakter doprecyzowujący zasady procedury.)

 

 1. Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie artykuły nadesłane przez autorów i zakwalifikowane przez kolegium redakcyjne do druku.

 2. Po zakwalifikowaniu artykułu naukowego do druku Redaktor Naczelny czasopisma dokonuje wyboru Recenzenta spośród autorytetów uznanych w danej dziedzinie (z tytułem naukowym profesora lub doktora habilitowanego), którego wyznacznikiem kompetencji jest nie tylko jego wiedza, poświadczona znaczącym dorobkiem naukowym, lecz także reputacja rzetelnego recenzenta, która musi gwarantować niezależność opinii, brak konfliktu interesów, wyrażający się w szczególności brakiem relacji osobistych bądź służbowych z Autorem artykułu, oraz zachowanie poufności co do zawartości merytorycznej materiałów, jak i opinii o nich.

 3. Wybrany Recenzent otrzymuje od Redakcji czasopisma wraz z pełnym tekstem artykułu recenzowanego wytyczne dotyczące recenzji (wymagany zakres recenzji i termin jej sporządzenia).

 4. Recenzent może sporządzić recenzję nieodpłatnie lub odpłatnie według przyjętych i określonych zasad Umowy o dzieło.

 5. Dane Recenzenta podczas procedury recenzyjnej są niejawne i mogą być odtajnione wyłącznie na prośbę Autora i za zgodą Recenzenta w wypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne. Redakcja zamieszcza w czasopiśmie oraz na stronie internetowej czasopisma pełną listę recenzentów, z którymi współpracuje.

 6. Recenzent sporządza recenzję zarówno w postaci elektronicznej, jak i w postaci wydruku, które następnie przekazuje Redakcji pod wskazany adres.

 7. W wypadku, kiedy recenzja nie wymaga naniesienia poprawek, lub jedynie sugeruje naniesienie drobnych zmian o charakterze redakcyjnym, Sekretarz Redakcji przekazuje artykuł do druku.

 8. Jeśli recenzja zawiera uwagi krytyczne do Autora, Sekretarz przekazuje informację Autorowi i ten dokonuje stosownych poprawek. W wypadku uwag, z którymi Autor się nie zgadza, jest on zobowiązanyprzygotować pisemną odpowiedź na recenzję, na którą musi odpowiedzieć także Recenzent. W tej sytuacji Recenzent podejmuje decyzję o konieczności napisania ponownej recenzji. Decyzję ostateczną o druku artykułu naukowego podejmuje Redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.

 9. W sytuacji ewentualnych zastrzeżeń Recenzenta, co do artykułów przedstawionych mu do recenzji, Redakcja pośredniczy w kontaktach między Recenzentem a Autorem, z dochowaniem zasady poufności.

 10. W wypadku recenzji dyskwalifikującej artykuł, to Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o odrzuceniu pracy bądź kieruje artykuł do innego Recenzenta.

 11. Po zakończeniu procesu recenzowania Wydawnictwo dokonuje zapłaty ewentualnego wynagrodzenia – o ile strony wcześniej takie uzgodniły.

 12. Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Redaktora Naczelnego.