Rekomendowane bazy

CEJSH

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) jest elektroniczną, ogólnie dostępną (open access) bazą danych publikującą angielskie streszczenia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach narodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Europie Środkowej. Obecnie baza zawiera streszczenia z ponad 320 czasopism. Najważniejszym celem CEJSH jest upowszechnianie publikacji naukowych, które ze względu na barierę językową są niedostatecznie znane w środowisku naukowym.

http://cejsh.icm.edu.pl/

 


ERIH PLUS

The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) jest ogólnodostępnym internetowym indeksem europejskich czasopism humanistycznych i społecznych, stworzonym w 2008 roku z inicjatywy Stałego Komitetu ds. Humanistyki (Standing Committee for the Humanities — SCH) i Europejskiej Fundacji Naukowej (European Science Foundation — ESF). Od 2014 roku ERIH PLUS prowadzony jest przez Norweskie Centrum Danych Badawczych (Norwegian Centre for Research Data — NSD). Na chwilę obecną indeks obejmuje ponad 7 tysięcy czasopism.

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus

 

Informacje dotyczące procesu selekcji czasopism

Czasopismo może być indeksowane w bazie ERIH PLUS, jeżeli spełnia poniższe kryteria:

 • Czasopismo stosuje i udostępnia przejrzyste zasady dotyczące zewnętrznych, niezależnych recenzji naukowych. Na stronie internetowej czasopisma znajduje się opis procedury recenzyjnej wraz z informacją, w jaki sposób zapewniana jest niezależność recenzentów od autorów artykułów.
 • Na stronie czasopisma wymienieni są wszyscy członkowie redakcji i rady naukowej z uwzględnieniem afiliacji.
 • Czasopismo ma aktualny kod ISSN, zatwierdzony przez Międzynarodowe Centrum ISSN.
 • Każdy artykuł opatrzony jest dostępnym online abstraktem w języku angielskim lub w innym języku międzynarodowym ważnym dla danej dyscypliny naukowej.
 • Wszystkie artykuły opublikowane w czasopiśmie w ciągu ostatnich dwóch lat zawierają informację o afiliacji instytucjonalnej autora, tj. pełną nazwę uczelni lub innej instytucji naukowej. Zaleca się również podawanie adresów pocztowych i/lub mailowych autorów artykułów.
 • Wymaga się, by nie więcej niż dwie trzecie autorów artykułów opublikowanych w czasopiśmie pochodziło z tej samej instytucji naukowej — pod uwagę brane są numery z dwóch lat poprzedzających zgłoszenie do oceny.

Szczegółowe informacje na temat procedury selekcji dostępne są na stronie ERIH PLUS: LINK

 


SCOPUS

Scopus to internetowa baza danych gromadząca abstrakty i cytowania recenzowanych publikacji naukowych, założona przez wydawnictwo Elsevier w 2004 roku. W bazie indeksowane są metadane (np. abstrakty, słowa kluczowe) oraz bibliografie załącznikowe wybranych czasopism, monografii, materiałów konferencyjnych i patentów. Dzięki ogromnej skali bazy (ponad 67 milionów rekordów, prawie 23 tysiące zarejestrowanych czasopism) oraz zaawansowanym wyszukiwarkom i narzędziom analitycznym Scopus daje wgląd w szerokie spektrum badań z wszystkich dziedzin oraz umożliwia dokładną analizę bibliometryczną dorobku pojedynczych osób, państw czy czasopism.

Baza jest udostępniona wszystkim szkołom wyższym i instytucjom naukowym w Polsce przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie decyzji o sfinansowaniu krajowej licencji akademickiej.

https://www.scopus.com

 

Informacje dotyczące procesu selekcji czasopism

Baza Scopus ocenia czasopisma zgłaszane do indeksowania w dwóch etapach:

 1. Wstępna ocena spełnienia tzw. kryteriów minimalnych.

 2. Pełna ocena merytoryczna.

Ewaluacja czasopisma może potrwać od kilku miesięcy do ponad roku. Niespełnienie wymogów oceny skutkuje nałożeniem na czasopismo okresu karencji uzależnionego od tego, ile czasu może zająć wprowadzenie zmian (od kilku miesięcy do pięciu lat). Z tego względu warto najpierw zgłosić czasopismo do oceny wstępnej, w ramach której Scopus nie wyznacza okresu karencji.

 

Etap I. Minimalne kryteria oceny czasopism:

 • Czasopismo recenzuje artykuły przed publikacją oraz udostępnia na swojej stronie dokładny opis procedury recenzji,

 • Czasopismo ukazuje się regularnie przez co najmniej dwa lata i posiada numer ISSN zatwierdzony przez Międzynarodowe Centrum ISSN,

 • Czasopismo jest dostępne dla międzynarodowych czytelników:

  • w czasopiśmie publikowane są abstrakty, słowa kluczowe i tytuły w języku angielskim,

  • czasopismo posiada stronę internetową w języku angielskim,

  • czasopismo jest dostępne online (płatnie lub nieodpłatnie),

  • bibliografie zapisywane są w alfabecie łacińskim (w przypadku publikacji w innych alfabetach konieczne jest publikowanie transliteracji bibliografii).

 • Czasopismo stosuje kodeks etyczny, opublikowany na stronie czasopisma w języku polskim i angielskim w postaci oświadczenia (tzw. Publication Ethics and Malpractice Statement) zgodnego z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethics, zob. poradnik COPE w języku polskim: LINK)

 

Jeśli czasopismo spełnia wszystkie kryteria pierwszego etapu oceny, przechodzi do etapu oceny merytorycznej dokonywanej przez niezależną radę Content Selection and Advisory Board (CSAB).

 

Etap II. Merytoryczne kryteria oceny czasopism zgłaszanych do bazy Scopus:

 • Polityka czasopisma

  • Redakcja ma jasną i przekonującą koncepcję czasopisma oraz adekwatny tytuł.

  • Czasopismo stosuje i udostępnia przejrzyste zasady dotyczące zewnętrznych, niezależnych recenzji naukowych. Na stronie internetowej czasopisma znajduje się opis procedury recenzyjnej wraz z informacją, w jaki sposób zapewniana jest niezależność recenzentów od autorów artykułów. Scopus akceptuje następujące rodzaje recenzji: otwarte recenzowanie, jednostronnie anonimowa recenzja (single-blind review), dwustronnie ślepa recenzja (double-blind review) oraz recenzowanie przez redaktorów.

  • Czasopismo współpracuje z autorami, redaktorami i recenzentami związanymi z różnymi ośrodkami naukowymi.

 • Treści

  • Tematyka czasopisma jest oryginalna i ma wpływ na rozwój badań w danej dziedzinie naukowej.

  • Abstrakty artykułów są treściwe, ale zwięzłe, oraz mają przejrzystą strukturę.

  • Czasopismo podtrzymuje wysoką jakość publikowanych treści. Tematyka artykułów odpowiada koncepcji całego czasopisma.

  • Artykuły naukowe są poprawne językowo i stylistycznie.

 • Reputacja czasopisma

  • Czasopismo jest cytowane przez inne źródła indeksowane w bazie Scopus. Jest to jeden ze sposobów na określenie rozpoznawalności i pozycji czasopisma wśród innych publikacji. Nie jest to kryterium determinujące przyjęcie lub odrzucenie czasopisma, ale ma duży wpływ na ostateczny wynik ewaluacji.

  • Zespół redakcyjny czasopisma (redaktorzy, rada naukowa) jest rozpoznawalny w bazie Scopus – dorobek jego członków jest cytowany w bazie.

 • Regularność wydawania

  • Czasopismo wydawane jest regularnie, bez opóźnień względem deklarowanego harmonogramu wydawniczego. Objętość poszczególnych numerów jest podobna.

 • Dostępność treści

  • Czasopismo jest w pełni dostępne online.

  • Strona czasopisma posiada jasną i czytelną strukturę, jest też na bieżąco aktualizowana. Na stronie powinny znaleźć się następujące dane:

   • informacje o redaktorze naczelnym, redakcji i radzie programowej (w tym dane kontaktowe i afiliacje),

   • instrukcje dla autorów wyjaśniające procedurę składania prac oraz kryteria przyjęcia do druku,

   • informacje o zasadach przeprowadzania recenzji,

   • oświadczenie o przestrzeganiu zasad etyki z jasno określonymi procedurami postępowania w razie ich złamania,

   • informacje o dostępie do pełnych tekstów artykułów,

   • spisy treści poszczególnych numerów,

   • pełne dane kontaktowe wydawcy.

  • Strona internetowa czasopisma dostępna jest w języku angielskim z uwzględnieniem wszystkich powyższych podpunktów.

 

Szczegółowe informacje na temat selekcji czasopism znajdują się na stronie bazy SCOPUS: LINK

 

Po przyjęciu do bazy czasopismo poddawane jest corocznej reewaluacji. W razie niespełnienia któregoś z wymogów czasopismo musi złożyć wyjaśnienia i wprowadzić konieczne zmiany. W skrajnych wypadkach czasopismo jest usuwane z bazy i otrzymuje pięcioletni okres karencji.

 


WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION

Web of Science Core Collection (WoS CC) to jedna z największych interdyscyplinarnych baz czasopism naukowych na świecie, prowadzona przez firmę Clarivate Analytics. Baza powstała z inicjatywy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej (Institute for Scientific Information — ISI) w latach 50. XX wieku i dlatego jest również znana pod nazwą listy filadelfijskiej.

W skład bazy wchodzą liczne indeksy, między innymi:

 • Science Citation Index Expanded (SCIE) — indeks czasopism ze 150 dyscyplin z nauk ścisłych,

 • Social Sciences Citation Index (SSCI) — indeks czasopism z 55 dyscyplin z nauk społecznych,

 • Arts & Humanities Citation Index (AHCI) — indeks czasopism z nauk humanistycznych i sztuki oraz wybrane artykuły z ponad 250 periodyków,

 • Conference Proceedings Citation Index — Science — indeks materiałów konferencyjnych z nauk matematyczno-przyrodniczych,

 • Conference Proceedings Citation Index — Social Science & Humanities — indeks materiałów konferencyjnych z nauk społeczno-humanistycznych,

 • Book Citation Index — Science — indeks książek (głównie całych serii) z nauk ścisłych,

 • Book Citation Index — Social Sciences & Humanities — indeks książek (głównie całych serii) z nauk humanistycznych i społecznych,

 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) — interdyscyplinarny indeks czasopism naukowych, który rejestruje ponad 7 tysięcy czasopism ze wszystkich dyscyplin,

 • Journal Citation Reports (JCR) — indeks różnych wskaźników bibliometrycznych, w tym popularny wskaźnik cytowań (Impact factor — IF). Nie wchodzi bezpośrednio w skład WoS CC, jest jednak opracowywany na podstawie WoS CC w dwóch wersjach: Science oraz Social Sciences, (dla nauk ścisłych i społeczno-humanistycznych).

Baza jest udostępniona wszystkim szkołom wyższym i instytucjom naukowym w Polsce przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie decyzji o sfinansowaniu krajowej licencji akademickiej. Rekordy w indeksach cytowań zawierają streszczenia artykułów, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z periodycznych publikacji naukowych.

https://apps.webofknowledge.com

 

Informacje dotyczące procesu selekcji czasopism

Dobrym pierwszym krokiem do znalezienia się na indeksach z WoS CC jest zgłoszenie czasopisma do Emerging Sources Citation Index. Czasopismo powinno wówczas spełniać następujące kryteria:

 • Recenzowanie — czasopismo posiada jasno opisane zasady i tryb recenzowania.

 • Standardy etyczne — czasopismo powinno mieć wdrożone zasady etyczne, które jasno określają procedury postępowania w przypadku nadużyć takich jak plagiat.

 • Metadane w języku angielskim — podstawowe dane artykułów publikowanych w czasopiśmie (tytuł, słowa kluczowe i abstrakt) powinny być podane w języku angielskim.

 • Wersja elektroniczna — każdy artykuł powinien być dostępny w osobnym pliku (PDF lub XML), który zawiera następujące informacje: tytuł czasopisma, rok publikacji, numer tomu i/lub numeru, tytuł artykułu, numery stron (ewentualnie numer artykułu), identyfikatory (DOI, ORCID), nazwiska i imiona autorów, afiliacje.

 • Tematyka — pierwszeństwo w przyjęciu do bazy mają te czasopisma, które publikują artykuły o tematyce poszukiwanej przez badaczy korzystających z bazy Web of Science.

Czasopisma zgłoszone do Social Sciences Citation Index (SSCI) lub Arts & Humanities Citation Index (AHCI) podlegają ocenie według następujących kryteriów:

 • Standardy wydawnicze — czasopismo powinno być wydawane regularnie. W trakcie oceny czasopisma należy przesłać do WoS CC trzy kolejne numery periodyku zaraz po ich ukazaniu się. Dodatkowo czasopismo powinno mieć precyzyjną (i unikalną) nazwę, a artykuły powinny być opatrzone precyzyjnymi i adekwatnymi do treści tytułami, abstraktami i słowami kluczowymi w języku angielskim, kompletnymi danymi bibliograficznymi wszystkich cytowanych publikacji, bibliografią załącznikową w alfabecie łacińskim i afiliacjami wszystkich autorów.

 • Zawartość — artykuły publikowane w czasopiśmie powinny wnosić znaczący wkład w rozwój danej dziedziny, żeby zostać włączone do bazy WoS CC. Jeżeli w bazie znajduje się już wiele publikacji omawiających daną tematykę, szanse na przyjęcie kolejnego są mniejsze.

 • Skład redakcji i rady naukowej — czasopisma o zasięgu międzynarodowym powinny odznaczać się międzynarodowym gronem autorów artykułów, recenzentów, redaktorów i członków rady naukowej. Podczas ewaluacji czasopisma oceniany jest również dorobek naukowy zespołu redakcyjnego, rady naukowej oraz autorów i recenzentów na podstawie bazy WoS CC.

 • Analiza cytowań — za pomocą analizy cytowań określa się wpływ czasopisma na daną dyscyplinę naukową. Ocenie podlegają nie tylko teksty, ale również osoby współtworzące czasopismo — pod uwagę brane są wskaźniki cytowań (a także autocytowań) autorów, redaktorów i recenzentów. Wskaźniki cytowań nie są jednak czynnikiem decydującym w przypadku czasopism społeczno-humanistycznych ze względu na odmienne praktyki cytowania panujące w tych dziedzinach.

Szczegółowe informacje na temat procedury selekcji dostępne są na stronie Clarivate Analytics: LINK