Dla autorów

 

Zapraszamy do publikowania na naszych łamach artykułów i recenzji z zakresu szeroko rozumianych kontaktów językowych słowiańsko-niemieckich wyrażających się w nazwach własnych. 

1. Zasady przyjmowania tekstów

2. Złożenie  tekstu do redakcji OSG jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu,  że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie Onomastica Slavogermanica  oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma i nieodpłatne udostępnienie jego egzemplarzy archiwalnych  w sieci.

3.  Rada Redakcyjna po lekturze tekstów podejmuje decyzję o  przekazaniu tekstu do recenzji zewnętrznej.  Ocena wstępna oparta jest na  następujących  kryteriach:

  • zgodność tekstu z  problematyką  czasopisma, 
  • rzetelne prezentowanie stanu  badań i wyników badań,
  • odpowiednia jakość językowo-stylistyczna tekstu, zgodna z wymogami stawianymi pracom naukowym, 
  • dostosowanie tekstu do wymagań  redakcyjno-edytorskich  czasopisma.

Prace, które nie spełniają  powyższych  warunków publikacji, są odrzucane, a autorzy są  informowani o tym fakcie.

 Dalsza procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zakwalifikowane teksty są przekazywane do dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych i podlegają recenzji w sposób poufny i anonimowy (double-blind review proces). Lista wszystkich recenzentów jest publikowana  na stronie internetowej czasopisma. Nie są ujawniane nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów. Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji lub o jego odrzucenie. Autorzy są informowani o wyniku recenzji i ewentualnych koniecznych poprawkach. Korekta artykułu musi być wykonana w ciągu 14 dni od daty  otrzymania tekstu do poprawy.  Niewykonanie korekty w tym czasie  oznacza  zgodę  autora na publikację tekstu w postaci złożonej do korekty . Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu tekstu do druku podejmuje Rada Redakcyjna.

Formularz recenzji: pobierz.

2. Procedura „ghostwriting" i „guest authorship".  Rada Redakcyjna, mając na uwadze wysoką jakość publikacji i  dbając o najwyższe standardy redakcyjne, będzie przeciwdziałać  wszelkim przejawom nadużycia praw autorskich. Aby przeciwdziałać  zjawiskom „ghostwriting" i „guest authorship" autorzy składanych do redakcji OSG tekstów zobowiązani są do złożenia   stosownego oświadczenia.

Oświadczenia dotyczącego zjawisk  „ghostwriting" i „guest authorship": pobierz.

 

 Po opublikowaniu artykułu autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz czasopisma Onomastica Slavogermanica.

 Autorzy nie otrzymują honorarium za przesłane artykuły.

3. Wymagany format tekstów

Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty spełniające opisane niżej warunki. Teksty, które ich nie  spełniają będą odsyłane autorom z prośbą o wprowadzenie odpowiednich zmian. 

1. Teksty  można przesyłać:

 -  w formie  pliku elektronicznego  pod adresem e-mail: lobodzinska@interia.pl 

-  w postaci komputeropisu z   dołączoną  płytą z tekstem w edytorze Microsoft Word  oraz ewentualnymi  mapami  czy wykresami  (wraz ze źródłami) w postaci plików komputerowych  pod adresem: 

Romana Łobodzińska

Instytut Filologii Polskiej UWr

pl. Nankiera 15

50-140 Wrocław

2. Teksty należy przesyłać w formacie dokumentów programu Word;  mapy, wykresy (wraz ze źródłami) w postaci plików w formacie TIFF, PCX, BMP, JPG lub EPS, CDR, XLS. Maksymalna objętość tekstu:  artykuł - 36 000 znaków ze spacjami, recenzja - 9 000 znaków ze spacjami, sprawozdanie - 9 000 znaków ze spacjami.  

3. Prosimy o stosowanie: wyrównania do strony prawej i lewej, wszystkie marginesy: 2,5 cm, czcionki 12pt, interlinii 1,5.

4. Rozprawy i artykuły muszą być opatrzone streszczeniem w języku polskim i angielskim (do 1000 znaków ze spacjami)  oraz słowami tematycznymi; dotyczy to również tekstów obcojęzycznych. 

5. Na końcu artykułu należy umieścić bibliografię zawierającą wszystkie pozycje cytowane w tekście głównym i przypisach, a także wykaz źródeł i skrótów językowych używanych przez Autora. 

6. Preferowane jest ograniczenie liczby przypisów na rzecz cytowania w tekście głównym (np. Sławski 1974; 44, z rozwiązaniem w bibliografii: Sławski F., 1974, Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego, [w:] Słownik prasłowiański, red. F. Sławski, t. I, Wrocław 1974, s.43-141). W wypadku cytowania pozycji zbiorowych należy podać redaktora naukowego tomu, a także (podobnie jak w czasopismach) strony, na których znajduje się interesujący nas tekst. 

7. W tekście głównym prosimy o wyróżnianie kursywą tylko wyrazów (lub ich części) będących przedmiotem omówienia oraz o podawanie znaczenia w tzw. łapkach (').
8. Autorzy - oprócz danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail) - są proszeni o podawanie afiliacji.