Archiwum

  • Tom 31 (2019)

    „Onomastica Slavogermanica” to czasopismo poświęcone kontaktom językowym na obszarze słowiańszczyzny, wyrażającym się w nazwach własnych. Zamieszczane teksty poświęcone są różnym klasom nazw osobowych: imionom, nazwiskom, przezwiskom i przydomkom, oraz miejscowych: nazwom miejscowości, terenowym, górskim i rzecznym, a także nazwom miejskim i nazwom obiektów będących efektem kulturowej działalności człowieka — jak nazwy produktów, usług, firm, organizacji, przedsięwzięć społecznych lub wytworów artystycznych. Prezentują materiał nazewniczy wybrany ze źródeł historycznych zarówno rękopiśmiennych, jak i drukowanych, oraz współczesnych — często jest to materiał gwarowy. Nazwy pochodzą z terenu Słowiańszczyzny, a przedmiotem opisu są wzajemne oddziaływania języków słowiańskich (między innymi polskiego, czeskiego, łużyckiego, słowackiego, ukraińskiego, bułgarskiego i innych) i języka niemieckiego. W nazwach odzwierciedlone są różnorodne zjawiska, które ukazują wielowiekowe wpływy i relacje nie tylko między językami, ale również narodami, ich kulturą, wierzeniami, życiem społecznym, kontaktami z przyrodą. Są one niezastąpionym źródłem poznania dziejów całej Słowiańszczyzny.

  • Tom 30 (2011)

    Kolejny tom serii „Onomastica Slavogermanica” jest zróżnicowany pod względem tematyki. Znakomitą większość stanowią teksty poświęcone Władysławowi Nehringowi w 180. rocznicę jego urodzin, przypadającą w październiku 2010 r. Ukazują one Władysława Nehringa nie tylko jako wybitnego znawcę dziejów literatury polskiej i języka polskiego, ale również edytora tekstów staropolskich oraz znakomitego slawistę, należącego do ścisłej czołówki ówczesnych uczonych europejskich, bibliofila i organizatora życia naukowego i kulturalnego w XIX-wiecznym Wrocławiu. Pozostałe teksty poświęcone są historycznym i współczesnym antroponimom — imionom i nazwiskom — kulturowym motywom wyboru imion w prasłowiańszczyźnie, etniczno-językowym aspektom nadawania imion na Śląsku i w Zagłębiu oraz różnym podstawom współczesnych nazwisk w rejonie Wadowic i we Wrocławiu.
  • Tom 27 (2008)

    Onomastica Slavogermanica to seria, w której prezentowane są publikacje przedstawiające wyniki badań naukowych pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Czasopismo to poświęcone jest kontaktom językowym na obszarze słowiańszczyzny, wyrażającym się w nazwach własnych. Zamieszczane teksty poświęcone są różnym klasom nazw osobowych: imionom, nazwiskom, przezwiskom i przydomkom, oraz miejscowych: nazwom miejscowości, terenowym, górskim i rzecznym, a także nazwom miejskim i nazwom obiektów będących efektem kulturowej działalności człowieka — jak nazwy produktów, usług, firm, organizacji, przedsięwzięć społecznych lub wytworów artystycznych. Nazwy własne są przede wszystkim przedmiotem zainteresowania językoznawców, ale swoją uwagę poświęcają im też historycy, archeolodzy, przyrodnicy i geografowie, materiał nazewniczy zawiera bowiem ważne dla nich treści pozajęzykowe - historyczne, kulturowe, społeczne czy przyrodnicze. Dlatego też możliwa i wskazana jest kompleksowa i integracyjna interpretacja nomina propria, a Onomastica Slavogermanica są otwarte dla wszystkich badaczy, którym bliska jest problematyka nazw własnych w kontaktach słowiańsko-niemieckich. Publikacje skierowane są głównie do odbiorców reprezentujących środowiska naukowe, tak akademickie, jak i branżowe.