Tom 31 (2019)

					Pokaż  Tom 31 (2019)

„Onomastica Slavogermanica” to czasopismo poświęcone kontaktom językowym na obszarze słowiańszczyzny, wyrażającym się w nazwach własnych. Zamieszczane teksty poświęcone są różnym klasom nazw osobowych: imionom, nazwiskom, przezwiskom i przydomkom, oraz miejscowych: nazwom miejscowości, terenowym, górskim i rzecznym, a także nazwom miejskim i nazwom obiektów będących efektem kulturowej działalności człowieka — jak nazwy produktów, usług, firm, organizacji, przedsięwzięć społecznych lub wytworów artystycznych. Prezentują materiał nazewniczy wybrany ze źródeł historycznych zarówno rękopiśmiennych, jak i drukowanych, oraz współczesnych — często jest to materiał gwarowy. Nazwy pochodzą z terenu Słowiańszczyzny, a przedmiotem opisu są wzajemne oddziaływania języków słowiańskich (między innymi polskiego, czeskiego, łużyckiego, słowackiego, ukraińskiego, bułgarskiego i innych) i języka niemieckiego. W nazwach odzwierciedlone są różnorodne zjawiska, które ukazują wielowiekowe wpływy i relacje nie tylko między językami, ale również narodami, ich kulturą, wierzeniami, życiem społecznym, kontaktami z przyrodą. Są one niezastąpionym źródłem poznania dziejów całej Słowiańszczyzny.

Opublikowane: 2020-04-10