Tom 27 (2008)

					Pokaż  Tom 27 (2008)
Onomastica Slavogermanica to seria, w której prezentowane są publikacje przedstawiające wyniki badań naukowych pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Czasopismo to poświęcone jest kontaktom językowym na obszarze słowiańszczyzny, wyrażającym się w nazwach własnych. Zamieszczane teksty poświęcone są różnym klasom nazw osobowych: imionom, nazwiskom, przezwiskom i przydomkom, oraz miejscowych: nazwom miejscowości, terenowym, górskim i rzecznym, a także nazwom miejskim i nazwom obiektów będących efektem kulturowej działalności człowieka — jak nazwy produktów, usług, firm, organizacji, przedsięwzięć społecznych lub wytworów artystycznych. Nazwy własne są przede wszystkim przedmiotem zainteresowania językoznawców, ale swoją uwagę poświęcają im też historycy, archeolodzy, przyrodnicy i geografowie, materiał nazewniczy zawiera bowiem ważne dla nich treści pozajęzykowe - historyczne, kulturowe, społeczne czy przyrodnicze. Dlatego też możliwa i wskazana jest kompleksowa i integracyjna interpretacja nomina propria, a Onomastica Slavogermanica są otwarte dla wszystkich badaczy, którym bliska jest problematyka nazw własnych w kontaktach słowiańsko-niemieckich. Publikacje skierowane są głównie do odbiorców reprezentujących środowiska naukowe, tak akademickie, jak i branżowe.
Opublikowane: 2008-01-01

Artykuły