Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Dla Autorów

1. Redakcja przyjmuje niepublikowane wcześniej teksty naukowe z zakresu prawa i ekonomii. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.

2. Przesłanie przez Autora tekstu do redakcji czasopisma jest równoznaczne z a) jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego pisma, a także b) z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie Przegląd Prawa i Administracji oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym na wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępniane jego egzemplarzy w Internecie.

3. Objętość: artykuł powinien liczyć maksymalnie do 30 000 znaków, obejmujących tekst właściwy, przypisy, bibliografię oraz streszczenia (w języku polskim i angielskim); recenzja powinna zawierać do 15 000 znaków; opinie, glosy, polemiki powinny zawierać do 15000 znaków; sprawozdania oraz noty powinny zawierać maksymalnie do 10 000 znaków.

4. Wymagania formalne tekstu: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, przypisy dolne. Autor jest zobowiązany do przedstawienia tekstów zgodnych z wymogami stawianymi przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, zamieszczonymi na stronie https://wuwr.eu/wskazowki-dla-autorow/. Tytuły, nazwiska i imiona autorów opracowań powoływanych w kierowanych do wydania artykułach, które są w oryginale zapisane w alfabetach innych niż łacińskie, muszą być podane w tekstach w transkrypcji na alfabet łaciński.

5. Sposób przesłania pracy: artykuły należy przesyłać w wersji elektronicznej (dokument MS Word: DOC/DOCX lub tekst sformatowany RTF) na CD lub e-mailem na adres: mariusz.jablonski@uwr.edu.pl lub sylwia.jarosz-zukowska@uwr.edu.pl oraz w wersji wydrukowanej w jednym egzemplarzu na adres: Przegląd Prawa i Administracji, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław. Prace mogą być nadsyłane w każdym czasie. Teksty odbiegające od podanych standardów mogą nie być uwzględniane w procesie kwalifikacyjnym.

6. O przyjęciu tekstu do wydania w czasopiśmie Przegląd Prawa i Administracji Autor zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej pod wskazanym przez niego adresem w ciągu 4 miesięcy od złożenia tekstu.

7. Artykuły są recenzowane poufnie i anonimowo (tzw. double-blind review). Lista recenzentów jest publikowana w ostatnim w roku numerze czasopisma. Uwagi recenzyjne są przesyłane Autorowi, który zobowiązuje się do uwzględnienia zasugerowanych poprawek lub nadesłania uzasadnienia w wypadku ich nieuwzględnienia. Przy dwóch recenzjach negatywnych redakcja odmawia przyjęcia tekstu do druku.

8. Redakcja czasopisma przeciwdziała wypadkom ghostwriting, guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej. Zjawisko ghostwriting oznacza sytuację, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału, jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle go nie było, a pomimo to osoba taka jest autorem/współautorem publikacji. Zaporą dla wymienionych praktyk jest jawność informacji dotyczących wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (podanie informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp., wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

9. Wszystkie artykuły prezentujące wyniki badań statystycznych są kierowane do redaktora statystycznego.

10. W przesłanym tekście w lewym górnym rogu strony tytułowej powinny być zapisane dane autora/autorów publikacji (adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, miejsce pracy autora publikacji; w wypadku pracowników naukowych należy podać afiliację). Zaleca się również stworzenie profilu ORCID (Open Research and Contributor ID), umożliwiającego śledzenie dorobku naukowego autora w sieci, oraz wskazanie nr ORCID pod danymi autora/autorów.

11. Do tekstu w języku polskim należy dołączyć krótkie (maksymalnie do 800 znaków) streszczenie i tytuł artykułu w języku angielskim oraz 5 słów kluczowych w języku angielskim. Do tekstu w innym języku niż polski należy dołączyć streszczenie w języku angielskim i w języku polskim. Streszczenie powinno określać temat, cele oraz główne wnioski opracowania. Na końcu tekstu należy zamieścić także wykaz cytowanej literatury.

12. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo dokonywania w tekstach poprawek redakcyjnych.

13. Autor jest zobowiązany do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę Autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.

14. Przesyłając tekst, Autor wyraża zgodę na umieszczenie w internetowej bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) i innych bazach, z którymi współpracuje Wydawnictwo, oprócz samego tekstu także podstawowych danych o artykule, m.in. jego streszczenia w języku angielskim wraz z danymi personalnymi autora (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, adres e-mail) i słowami kluczowymi.

15. Autor nie otrzymuje honorarium autorskiego za artykuły.

 

Procedura ghostwritingowa

Autor (autorzy) wraz ze swoim opracowaniem przesyłają wypełnioną i podpisaną deklarację o następującej treści:

............................................................

miejscowość i data

 

 

Deklaracja dotycząca zjawisk:
ghostwriting, guest authorship, honorary authorship
1

 

.............................................................................................................................................................

Imię i nazwisko Autora

.............................................................................................................................................................

Tytuł pracy/ artykułu

 

1. Deklaruję, iż w przekazywanej do publikacji pracy nie występują zjawiska ghostwriting, guest authorship, honorary authorship w podanym poniżej znaczeniu.

2. Jestem świadom, że zjawiska ghostwriting, guest authorship, honorary authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przez redakcję sytuacje tego rodzaju będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, wydawców itp.).

3. Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca (artykuł) nie była wcześniej publikowana.

4. Deklaruję następujący procentowy wkład poszczególnych autorów w powstanie przekazywanej do publikacji pracy:

 

Imię i nazwisko autora

(z podaniem afiliacji)

Procentowy wkład autora w powstanie koncepcji, założeń i metod wykorzystanych
w publikacji

Całkowity procentowy

wkład autora w powstanie

publikacji

..................................

...........................................

 

.........................................

.................................

...........................................

 

........................................

..................................

...........................................

 

........................................

5. Oświadczam, że moja praca nie pozostaje w zależności od wkładów intelektualnych innych osób, w takim zakresie, w jakim wymaga to w świetle zasad prawa oraz etyki naukowej ujawnienia ich jako współautorów lub wyłącznych autorów, a zakres wykorzystania cudzych wkładów intelektualnych wynika z jej treści - w tym odwołań bibliograficznych uwzględniających zasady prawa cytowania określone w art. 29 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz opiera się/nie opiera się2 na moim własnym pomyśle.

6. Wskazuję następujące źródła finansowania publikacji, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów3:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

............................................................

 

1 „Z «ghostwriting» mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z «guest authorship» («honorary authorship») mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji".

źródło: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wyjasnienie_dotyczace_ghostwriting.pdf

2 Skreślić niepotrzebne.

3 W przypadku braku takich źródeł proszę wpisać „nie dotyczy".

 

 

Oświadczenie o braku konfliktu interesów

 

.................................

Nazwisko i imię

.................................

.................................

.................................

Afiliacja

.................................

.................................

.................................

Adres

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Oświadczam, że nie występuje konflikt interesów w stosunku do

publikacji mojego opracowania (artykułu, glosy, recenzji) w kwartalniku „Przegląd Prawa i Administracji".

Oświadczam, że jestem ............................... (stopień lub tytuł

naukowy), a tematyka czasopisma pozostaje w kręgu moich bezpośrednich

zainteresowań naukowych.

 

 

 

Wzór recenzji

 

Recenzja opracowania zgłoszonego do Przeglądu Prawa i Administracji

 

 

Przegląd Prawa, Administracji I Ekonomii

Recenzja artykułu/eseju/glosy

Tytuł artykułu/eseju/glosy:.............................................................................................................  

 

 

A. Ocena zgłoszonego artykułu / eseju (proszę odpowiedzieć na poniższe pytania wstawiając punkty w skali od 0 do 10. W celu uzasadnienia swojej oceny można dodać komentarz pod pytaniem)

1.      Czy temat artykułu/eseju/glosy jest aktualny pod względem naukowym?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

2.     

 

 

Czy właściwie wykorzystano metody badawcze?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

3.     

 

 

Czy artykuł/esej/glosa ma prawidłową strukturę treści (wprowadzenie, właściwe

rozważania, wnioski)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

4.     

 

 

Czy artykuł/esej/glosa jest poprawny pod względem merytorycznym?

................................................................................................................................................

 

 

................................................................................................................................................

5.      Czy tytuł artykułu/eseju/glosy odpowiada jego treści?

................................................................................................................................................

 

 

................................................................................................................................................

6.      Czy cytowana literatura jest trafnie dobrana i umiejętnie wykorzystana?

................................................................................................................................................

 

 

................................................................................................................................................

7.      Czy materiał ilustracyjny (tabele, schematy) jest sporządzony/dobrany poprawnie?

................................................................................................................................................

 

 

................................................................................................................................................

8.      Czy abstrakt artykułu/eseju wskazuje cele, zawiera główne tezy i wnioski

................................................................................................................................................

 

 

................................................................................................................................................

                                                                                                                             Suma:

 

 

 

 

 

 

 

B. Rekomendacja recenzenta (proszę postawić znak X w odpowiednim polu i uzasadnić rekomendację; dodatkowy komentarz można zamieścić na dodatkowych stronach)

1.      Artykuł/esej/glosa zaakceptowany do publikacji bez poprawek

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

2.     

 

 

Artykuł/esej/glosa zaakceptowany do publikacji po dokonaniu nieznacznych poprawek, bez    konieczności ponownej recenzji

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

3.     

 

 

Artykuł/esej/glosa zaakceptowany do publikacji po dokonaniu istotnych poprawek i  ponownej

 recenzji

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

4.     

 

 

Artykuł/ esej/glosa nie nadaje się publikacji  i wymaga ponownej redakcji

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

..........................

data                                                                                                                          podpis