Numer 73: Sztuka Wrocławia w epoce nowożytnej

20.02.2024

 

  • Termin nadsyłania tekstów: 20 maja 2024 r. 
  • Druk numeru: wrzesień 2024 r.
  • Redaktor tematyczny numeru: dr Marcin Wisłocki

U progu nowożytności Wrocław był jedną z największych i najzamożniejszych metropolii Europy Środkowej, oddziałujących nie tylko na Śląsk, lecz także na terytoria sąsiednie. Jakkolwiek wybrane aspekty nowożytnej architektury i sztuki w tym ośrodku podejmowali liczni uczeni w ciągu ostatnich dekad, to jednak wspomniany obszar badawczy pozostaje nadal daleki od wyczerpania. Kompleksowość problematyki artystycznej epoki łączy się z szerokim kontekstem przemian kulturowych, politycznych, społecznych oraz religijnych, które w nowszych opracowaniach zostały poddane istotnej reinterpretacji. 

Zakres chronologiczny tematyki planowanego numeru pozostaje zasadniczo zbieżny z okresem panowania na Śląsku Habsburgów. Fundacje artystyczne tego czasu w różnorodny sposób odzwierciedlały napięcia pomiędzy dążącymi do manifestowania poczucia swej niezależności i różnorodnych ambicji elitami miejskimi a nasilającymi się – zwłaszcza po wojnie trzydziestoletniej – działaniami władzy terytorialnej i jej przedstawicieli, zmierzającymi do egzekwowania swych praw zwierzchnich oraz dominacji w obszarze politycznym, kulturowym i religijnym. Wyrazem tych aspiracji są dzieła powstałe w kręgu mecenatu różnych grup społecznych: mieszczaństwa, arystokracji i duchowieństwa. Zaistniałe w ten sposób zjawiska artystyczne mogą być rozpatrywane nie tylko pod kątem twórczej recepcji nowych impulsów artystycznych płynących z ośrodków włoskich, niemieckich czy niderlandzkich czy też w aspekcie nowych prądów ideowych i ich oddziaływania na sferę artystyczną. Niezwykle godny uwagi jest także ich kontekst wyznaniowy, począwszy od lat 20. XVI w. Wrocław stał się bowiem areną istotnych przemian religijnych, związanych z reformacją luterańską, kształtowaniem się konfesji ewangelickiej, rywalizacją pomiędzy protestanckim miastem a katolickim Ostrowem Tumskim czy wreszcie rekatolizacją po wojnie trzydziestoletniej. 

Planowany jako 3. w 2024 roku numer „Quarta” będzie próbą spojrzenia na zjawiska artystyczne nowożytnego Wrocławia w możliwie najszerszym kontekście epoki. Zachęcamy do nadsyłania tekstów podejmujących problematykę: 

  • miejsca i roli środowiska artystycznego Wrocławia oraz artystów działających we Wrocławiu w kształtowaniu sztuki Europy Środkowej, 
  • dróg transferu idei artystycznych formujących architekturę i sztukę Wrocławia, 
  • roli mecenatu różnych grup społecznych (mieszczaństwa, władzy terytorialnej, duchowieństwa oraz arystokracji) w kształtowaniu oblicza artystycznego miasta, 
  • treści i funkcji ideowych dzieł sztuki w relacji do zjawisk kulturowych, politycznych, społecznych i wyznaniowych.

Zapraszamy także do nadsyłania tekstów prezentujących monograficzne lub problemowe spojrzenie na wybrane zjawiska artystyczne, twórców i ich dzieła oraz opracowań poświęconych innym, nie wymienionym wyżej kwestiom, związanym z wiodącym tematem numeru. 

Artykuły (od 20 000 do 40 000 znaków, w języku polskim lub angielskim, z możliwością dodania do 10 ilustracji) należy sformatować zgodnie z wytycznymi (do pobrania na stronie internetowej: https://wuwr.pl/quart/for-authors) i przesłać na adres quart@uwr.edu.pl do 20 maja 2024 r. Redakcja zastrzega prawo do wyboru spośród nadesłanych tekstów. Każdy artykuł jest poddawany procesowi recenzyjnemu zgodnie z zasadą double-blind-review.