O czasopiśmie

„Classica Wratislaviensia. Series Altera” są recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym od 2023 roku. Periodyk poświęcony jest badaniom z zakresu filologii klasycznej: hellenistyki, latynistyki oraz neolatynistyki, a także recepcji antyku w literaturze następnych epok.

Czytaj więcej
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 2956-8897
10.19195/2956-8897
Licencja

Indeksacja

Aktualny numer

Tom 1 (2023)

Prezentowany tom jest pierwszym numerem czasopisma, które nawiązuje do periodyku o podobnym tytule, ukazującego się w ramach „Acta Universitatis Wratislaviensis” od 1961 do 2011 roku. Pierwszy numer poświęcony jest niemal w całości przekładom tekstów greckich i łacińskich, począwszy od epigramatów hellenistycznych a skończywszy na renesansowym poemacie heroikomicznym. Tom otwierają dwa artykuły poświęcone antycznej poezji łacińskiej, natomiast zamykają go recenzje i omówienia.

Czytaj więcej