Dla Autorów

 1. Redakcja „Classica Wratislaviensia. Series Altera” zaprasza do składania artykułów naukowych, edycji, przekładów oraz recenzji w językach polskim i angielskim.
 2. Przesłanie przez Autora czy Autorkę tekstu do redakcji czasopisma jest równoznaczne z a) jego/jej oświadczeniem, że przysługują mu/jej autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego pisma, a także b) z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Classica Wratislaviensia. Series Altera” oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym na wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępniane jego egzemplarzy w Internecie.
 3. Wszystkie teksty, przed publikacją w czasopiśmie „Classica Wratislaviensia. Series Altera”, są kierowane do recenzji (double-blind). O decyzji Autor/Autorka tekstu zostanie poinformowany/poinformowana drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
 4. Teksty prosimy przesyłać za pomocą na adres Redakcji: classica.wratislaviensia2@gmail.com
 5. Układ tekstu: w lewym górnym rogu na pierwszej stronie prosimy podać imię i nazwisko autora, afiliację, na końcu – dane kontaktowe: nr ORCID, adres mailowy.
 6. Teksty powinny być przygotowane w formatach edytowalnych: rtf, doc, docx lub odt; tekst prosimy dostarczyć również w formacie pdf.
 7. Do tekstu (artykuły i przekłady) prosimy dołączyć tytuł w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, streszczenie w języku polskim i angielskim (maks. 200 słów) oraz (na końcu) bibliografię przywołanych w tekście prac. W recenzjach: tytuł (w języku polskim i angielskim), słowa kluczowe i bibliografia.
 8. Przekłady powinny być poprzedzone wstępem Tłumacza/Tłumaczki i opatrzone komentarzem szczegółowym w przypisach. Prosimy po tekście tłumaczenia podać bibliografię.
 9. Wszystkie dołączone do tekstu ilustracje winny być dostarczone w rozdzielczości 300 dpi oraz autor jest zobowiązany do przedstawienia zgody na ich publikację w czasopiśmie.
 10. Zalecamy, aby długość artykułu naukowego, edycji i przekładu nie przekraczała 65 000 znaków ze spacjami, a recenzji – 20 000 znaków ze spacjami.
 11. Czcionka podstawowa: Times New Roman; dla innych alfabetów niż łaciński, także w cytatach, przypisach i bibliografii – czcionka Unicode (Palatino Linotype).
 12. Tytuły książek, artykułów, filmów, utworów muzycznych – kursywa; wyrazy i frazy obcojęzyczne – kursywa.
 13. Dopuszczalne wyróżnienie w tekście to rozstrzelenie (do trzech wyrazów) lub pogrubienie.
 14. Prosimy o ograniczenie w tekście głównym do minimum stosowania skrótów typu , itp.
 15. Skróty autorów i dzieł klasycznych (w tekście głównym i w przypisach) wedle Oxford Classical Dictionary, wyd. IV, np. Eur. Alc. 333; Hor. Carm. II 3, 4; Hom. Il. III 345; Pind. Nem. 3, 10.
 16. Skróty biblijne (w tekście głównym i w przypisach) według Biblii Tysiąclecia.
 17. Prosimy o nie skracanie numeracji wersów, stron itp., np. 128–131 (nie: 128 – 31).
 18. Nazwiska występujące po raz pierwszy w tekście głównym powinny być poprzedzone pełnym imieniem.

Cytaty

 1. Krótkie cytaty prosimy zamieszczać w cudzysłowie „ … ”; początek lub koniec skróconego cytatu: „tekst”.
 2. Przerwy w cytatach – […].
 3. Cytaty w cytatach – » … «.
 4. Dłuższe cytaty powinny zostać wydzielone z tekstu: czcionka 10pt, bez cudzysłowu, odstęp 1,5 wiersza.

Przypisy i bibliografia

Przypisy powinny być umieszczone na dole strony, a odnośnik przed znakiem interpunkcyjnym.

W przypisie:

Williams 1978: 135.

Smith 1968: 60–61.

Przy odesłaniu do wielu prac, poszczególne prace oddzielone są średnikiem.

W bibliografii (układ alfabetyczny) prosimy wprowadzić podział na:

 1. a) teksty źródłowe, przekłady i komentarze,
 2. b) opracowania.

 Adresy bibliograficzne prosimy formułować według następujących wzorów:

Źródła, przekłady i komentarze

Aratus, Phaenomena, ed. D. Kidd, Cambridge 1997.

Janicki, Carmina. Dzieła wszystkie, wyd. i wstęp J. Krókowski, przeł. E. Jędrkiewicz, oprac. J. Mosdorf, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966.

Propercjusz, Poezje wybrane, przeł. i oprac. M. Brożek, Warszawa 1986.

Tibulli aliorumque carminum libri tres, rec. I.P. Postgate, Oxonii 1915.

Opracowania

Rudd N., 1982, Horace, [w:] The Cambridge History of Classical Literature, ed. by E.J. Kenny, W.V. Clausen, vol. II: Latin Literature, Cambridge, s. 370–404.

Smith P.L., 1968, Poetic Tensions in the Horatian Recusatio, „The American Journal of Philology” 89, s. 56–65.

Williams G., 1978, Change and Decline: Roman Literature in the Early Empire, Berkeley.

 1. W opisie publikacji podajemy tylko inicjały (bez spacji pomiędzy poszczególnymi inicjałami) i nazwisko (np. ed. by E.J. Kenny).
 2. W wypadku publikacji obcojęzycznych prosimy stosować skróty zgodnie ze stroną tytułową, np. ed. by; transl. by; Hrsg.; a cura di. Dotyczy to również zeszytów, tomów, np. vol. I; Bd. 2.
 3. Współautorzy, współredaktorzy, tłumacze prac oddzielani są przecinkami; jeśli są więcej niż trzy nazwiska, prosimy o podanie pierwszego + skrót: et al.
 4. Jeśli w publikacji wymienia się kilka miejsc wydania, prosimy podać tylko pierwsze lub wyróżnione typograficznie.
 5. W wypadku anglojęzycznych tytułów złożonych prosimy stosować dwukropek rozdzielający jego części (np. Witke Ch., 1983, Horace’s Roman Odes: A Critical Examination, Leiden).
 6. Przy publikacjach amerykańskich skróty stanów prosimy umieścić po przecinku wedle standardowego systemu AP (Associated Press Stylebook), np. Cambridge, Mass.
 7. W bibliografii w wypadku artykułów w czasopismach, pracach zbiorowych itp. prosimy o podanie pełnego zakresu stron cytowanej publikacji (zakres poprzedzony skrótem s., strony oddzielone półpauzą bez spacji).
 8. Cytowanie rękopisów i starodruków:

Rękopisy zarówno w tekście głównym, jak i przypisach powinny być oznaczone skrótem MS/MSS z podaniem sygnatury. Odesłanie do rękopisu po raz pierwszy powinno być poprzedzone miejscem, gdzie jest przechowywany, nazwą instytucji oraz sygnaturą:

Rzym, Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV), MS Vat. Lat. 12275, fol. 306v.

W kolejnym odniesieniu do tej samej pozycji można zastosować skrót zamieszczony w nawiasie przy pierwszym odwołaniu:

BAV, Vat. Lat. 12275 (przyp. 4), fol. 104r.

Wszystkie książki wydane przed 1800 prosimy opisywać zgodnie z oryginalnym zapisem na ich karcie tytułowej. Jeśli na karcie tytułowej nie jest podane miejsce wydania, prosimy zaznaczyć: [s.l.]; jeśli nie podano roku wydania – [s.a.]; jeśli w druku nie ma ani miejsca, ani roku – [s.l.a.]. Przed tytułem prosimy o podanie imienia i nazwiska autora w mianowniku.

 

Przykładowe zapisy (opracowania)

Książki:

Curtius E., 1997, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. A. Borowski, wyd. 2, Kraków.

Publikacje w pracach zbiorowych:

Kostkiewiczowa T., 2012, Przekłady dzieł pisarzy antycznych w czasach polskiego oświecenia, [w:] Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII wieku, red. T. Chachulski, Warszawa, s. 17–73.

Ong W.J., 2009, Autor zawsze fikcjonalizuje odbiorcę (1975), [w:] Ong W.J.,  Osobowość – świadomość – komunikacja. Antologia, wyb., wstęp, przekł. i opr. J. Japola, Warszawa, s. 54–85.

Shepherd D., 2009, Bachtin i metodologia nauk humanistycznych: problem tekstu, tłum. M. Adamiak, [w:] Ja – inny. Wokół Bachtina. Antologia, t. 2, red. D. Ulicka, Kraków, s. 177–189.

Czasopisma:

 1. tytuły czasopism – pełna nazwa w cudzysłowie;
 2. rocznik (cyfry arabskie) + rok wydania w nawiasie (cyfry arabskie) + strony artykułu po przecinku, poprzedzone skrótem s., oddzielone półpauzą bez spacji, np.:

Zarecki J.P., 2010, A Duet of Praise: Horace, Vergil and the Subject of Canemus in Carm. 4.15.32, „The Classical Journal” 105, s. 245–262.

 1. numer zeszytu tylko w czasopismach bez ciągłej numeracji między zeszytami danego rocznika, np.:

Schweizer N.R., 1985, Tradycyjna pozycja „Ut pictura poesis”, „Pamiętnik Literacki” 76/3, s. 269–287.

Publikacje elektroniczne – prosimy o podanie daty dostępu i pełnego adresu strony, np.:

Capra A., 2015, Plato’s Four Muses: The Phaedrus and the Poetics of Philosophy, Washington, D.C., Center for Hellenic Studies, https://chs.harvard.edu/book/capra-andrea-platos-four-muses-the-phaedrus-and-the-poetics-of-philosophy/ [dostęp: 19.01.2023].

 

 

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 2956-8897
10.19195/2956-8897
Licencja

Kontakt do redakcji

classica.wratislaviensia2@gmail.com