Dla autorów

Informacje ogólne

 1. Artykuły prosimy przysyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres Redakcji czasopisma: fabrica@uwr.edu.pl
 2. Redakcja przyjmuje do druku teksty o charakterze naukowym – studia teoretyczne, prace badawcze, prace przeglądowe oraz dokumenty robocze (‘working papers’).
 3. Czasopismo nie pobiera żadnych opłat od autorów.
 4. Fabrica Societatis akceptuje jedynie artykuły przygotowane zgodnie z redakcyjnymi wskazówkami. Teksty niespełniające tych wymagań nie będą kierowane do recenzji.
 5. Wraz z artykułem prosimy o przesłanie na adres Redakcji w formie podpisanego skanu oświadczenia zawierającego podstawowe informacje o autorze, potwierdzenie oryginalności tekstu oraz potwierdzenie przeniesienia na wydawcę majątkowych praw autorskich do artykułu.
 6. Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim i angielskim. Do wszystkich studiów teoretycznych, prac badawczych, przeglądowych i ‘working papers’ należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim (150–250 słów) i słowa kluczowe (3–5) w języku polskim i angielskim. Tytuł artykułu także powinien być napisany w obu językach i umieszczony na początku manuskryptu.
 7. Redakcja prosi o przesłanie w oddzielnym pliku metadanych, czyli noty identyfikującej autora/autorów (imię/imiona, nazwisko/nazwiska autora/autorów, afiliacja/cje, dane do kontaktu i, jeżeli autor posiada, to również ORCID). W tymże oddzielnym pliku powinny się również znaleźć tytuły artykułu, abstrakty oraz słowa kluczowe w obu językach. Plik z tekstem artykułu nie może zawierać żadnych danych zezwalających na identyfikację autora/ów. Przesłany manuskrypt zostanie przekazany recenzentom bez nazwisk/a autora/ów i afiliacji.
 8. Abstrakt powinien ułatwić i przyśpieszyć przetwarzanie informacji, udostępnić wyniki badań oraz wnioski. Zatem należy zwrócić uwagę na jego przystępność (zawartość tekstu, niesprzeczne strategie kognitywne) i strukturę (czytelny, a także logiczny układ tekstu). Powinien on zawierać następujące informacje: cel/teza, koncepcja/metody badań, wyniki i wnioski, ograniczenia badań (opcjonalnie), zastosowania praktyczne (opcjonalnie), oryginalność/wartość poznawcza. Obie wersje językowe abstraktu powinny odpowiadać sobie pod względem zawartości. Słowa kluczowe należy dobrać w taki sposób, by zwiększyć szansę odnalezienia tekstu poprzez internetowe wyszukiwarki.
 9. Ze względu na konieczność anonimizacji tekstu należy unikać sformułowań, które umożliwiłyby identyfikację autora (szczególną uwagę należy zwrócić we fragmentach zawierających auto-odniesienia i auto-cytaty).
 10. Autor/rzy artykułu zostają zazwyczaj w ciągu trzech miesięcy poinformowani o przyjęciu artykułu przez Redakcję i skierowaniu go do recenzji. Odpowiedź dotycząca finalnej decyzji o opublikowaniu manuskryptu zostanie przesłana po zakończeniu procedury recenzowania.
 11. Decyzja o opublikowaniu artykułu jest wynikiem uzyskania dwóch pozytywnych recenzji (tzn. nie zawierających sentencji „odrzucić”)

Zasady recenzowania

 1. Każdy nadesłany artykuł przechodzi dwustopniową recenzję – wewnętrzną i zewnętrzną. Pozytywna recenzja wewnętrzna (redakcyjna) kwalifikuje tekst do przesłania go do recenzentów zewnętrznych.
 2. Każdy tekst recenzowany jest przez dwóch recenzentów, poufnie i anonimowo z zastosowaniem „podwójnie ślepej recenzji” (‘double-blind review’). Autor i recenzent nie znają swoich tożsamości.
 3. Redakcja dokonuje wyboru recenzentów, którzy są kompetentni w danej dziedzinie i posiadają co najmniej stopień doktora. Wybór jest podyktowany również tym, by między recenzentem a autorem tekstu nie zachodziło podejrzenie konfliktu interesów.
 4. Po otrzymaniu przez Redakcję obu recenzji autor pracy jest informowany o ich wyniku i otrzymuje treść recenzji w z jednoznacznym wnioskiem co do przyjęcia lub odrzucenia artykułu. W przypadku recenzji zawierających wskazówki dotyczące zmian w tekście, autor jest zobowiązany do wprowadzenia sugerowanych poprawek. Opublikowanie tekstu następuje po wprowadzeniu wymaganych zmian i uzyskaniu pozytywnej recenzji Redakcji.
 5. Podstawowe zasady recenzowania publikacji zgodne są z zaleceniami przygotowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce).

Struktura pracy i wzór bibliografii

 1. Redakcja prosi o zachowanie następującej struktury artykułu:
 • na pierwszej stronie—TYTUŁ artykułu (bez nazwisk autora/ów)
 • poniżej tytułu—ABSTRAKT i SŁOWA KLUCZOWE
 • WPROWADZENIE
 • główna część artykułu (podzielona na sproblematyzowane fragmenty, opatrzone śródtytułami)
 • ZAKOŃCZENIE / PODSUMOWANIE
 • PODZIĘKOWANIA i/lub informacje dotyczące finansowania badań
 • BIBLIOGRAFIA
 1. CYTATY:

Urywki cytowanych w artykule prac, zawierające mniej niż 40 słów powinny być umieszczone w tekście artykułu i wyodrębnione cudzysłowem. Urywki cytowanych w artykule prac, zawierające 40 słów i więcej powinny zostać wyodrębnione z tekstu przez umieszczenie w bloku z lewym marginesem 1.5 i zapisane czcionką 11 z odstępem między wierszami 1.0. Cytat musi być zakończony odwołaniem do źródła wraz ze wskazaniem numeru strony, na jakiej znajduje się podany urywek w oryginalnej pracy. Zdania pominięte w cytowanym tekście zaznaczmy wielokropkiem w okrągłym nawiasie.

 1. TYTUŁY przywoływanych w artykule prac należy zapisać kursywą.
 2. ZASADY EDYTORSKIE:
 • typ pliku: Microsoft Word
 • standardowa długość tekstu: 4000–7000 słów (maksymalna długość 8000 słów, co w przybliżeniu jest równe 20 stronom znormalizowanego tekstu)
 • czcionka: Times New Roman 12
 • odstępy między wierszami: 1.5
 • marginesy: 2.5
 • tekst wyjustowany
 1. TABELE mogą być umieszczone w pliku razem z tekstem, natomiast WYKRESY i FOTOGRAFIE powinny być dostarczane osobno. Wykresy najlepiej przesłać w pliku MS Excel albo jako pliki wektorowe (jeśli były robione w innych programach). Fotografie z kolei należy załączyć w oryginalnych plikach graficznych.
 2. PRZYPISY:

Przypisy merytoryczne należy umieścić na dole strony, natomiast przypisy bibliograficzne w tekście. Odwołania do źródeł powinny zawierać:

–   w przypadku cytowania: nazwisko autora, rok wydania, nr strony

(Kowalski, 2016, s. 12)

–    w przypadku powoływania się na źródło: nazwisko autora, rok wydania (ew. nr strony)

Zdaniem Kowalskiego (2016), ...

Według Kowalskiego (2016, s. 18), …

–    przytaczając dwie książki tego samego autora wydane w tym samym roku, stosujemy zapis:

(Kowalski 2016a; Kowalski 2016b)

–   jeśli przytaczana praca ma dwóch autorów, umieszczamy oba nazwiska, natomiast w przypadku większej liczby autorów podajemy pierwsze nazwisko i „i in.”

(Kowalski i in. 2016)

 1. BIBLIOGRAFIA powinna obejmować uporządkowane alfabetycznie wszystkie źródła, do których odwoływano się w tekście. Pozycje, które zostaną umieszczone w bibliografii, lecz nie będzie do nich odwołań w treści artykułu, zostaną usunięte. Proszę sporządzić bibliografię wg poniższego wzoru:

    KSIĄŻKA – nazwisko, inicjał imienia autora (redaktora), rok wydania, tytuł, miejsce wydania, wydawca:

          Weinberg,  G. (1972). Society and the healthy homosexual. Boston: Alyson Publications

    KSIĄŻKA (więcej niż trzech autorów) - nazwiska, inicjały imienia autorów (redaktorów), rok wydania, tytuł, miejsce wydania, wydawca:

          Bobrowski, K., Kowalski, P. i Nowak, A. (2001). Potoczne teorie dotyczące emocji. Warszawa: Wydawnictwo XYZ

    ROZDZIAŁ W KSIĄŻCE – nazwisko autora rozdziału, rok wydania, tytuł rozdziału, inicjał imienia i nazwisko autora/redaktora, książki, tytuł książki, strony od-do, miejsce wydania, wydawca:

          Graff, A. (2008). Płeć i naród tu i teraz. W: E.H. Oleksy (red.), Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym. Warszawa: WN PWN, s. 140–158.

Allardt, E. (1993). Having, Loving, Being: An Alternative to the Swedish Model of Welfare Research. W: M. Nussbaum, A. Sen (ed.), The Quality of Life. Oxford: Clarendon Press, p. 88–94.

    ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE – nazwisko i inicjał imienia, rok publikacji, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, numer (tom) czasopisma, strony od–do:

          Gulczyńska, A. (2011). Stygmaty i schematy. Nowy Obywatel, 4, 38–39

          Seeleman, C., Suurmond, J., Stronks, K. (2009). Cultural competence: a conceptual framework for teaching and learning.  Medical Education 43(3), 229–237

    opis bibliograficzny STRONY WWW musi zawierać nazwisko autora i tytuł tekstu, adres www oraz datę dostępu:

          Bossak-Herbst Barbara (2018) Etnograficzny portret publiczności warszawskich wyścigów konnych. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 14, nr 2, s. 6–28  [dostęp 10, 07, 2018]. Dostępny w Internecie: www.przegladsocjologiijakosciowej.org›. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.14.2.01.        

        CBOS (2011) Polacy w szponach hazardu. BS/64/2011, Warszawa. Dostępny w Internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_064_11.PDF› [dostęp 2 maja 2015 r.].