Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

„Forum Socjologiczne” to rocznik z orientacją na monograficzny charakter poszczególnych tomów. Taki charakter kolejnych annałów wynika z dążenia do pełniejszej penetracji poruszonej problematyki. Skoncentrowanie uwagi na wybranych ważnych tematach stanowi zarazem okazję dla uwzględnienia wielostronności ujęć i przyczynek do syntezy, która – czego jesteśmy świadomi – zawsze pozostanie wyzwaniem. O wyborze problematyki dla roczników decyduje rozwój teorii i procesy życia codziennego. Podejmujemy tematy ważne dla myśli socjologicznej i dla społeczeństwa, dla zaproszonych do debaty znawców oraz dla wszystkich, którzy z racji swych kompetencji przekażą nam swoje teksty, przede wszystkim zaś, dla publiczności zorientowanej na sprawy społeczne.

„Forum Socjologiczne” jest czasopismem poświęconym prezentacji istotnych problemów współczesnego życia społecznego. Ukazujące się w nim teksty podejmują ważkie zagadnienia teoretyczne socjologii, a także istotne problemy otaczającego nas świata. Celem naszym jest, aby stało się prawdziwym ogólnopolskim forum debaty między reprezentantami różnych ujęć teoretycznych i tradycji empirycznych. Oczekujemy, że „Forum Socjologiczne” stanie się z czasem pismem integrującym badaczy reprezentujących różne subdyscypliny socjologii, agorą opinii socjologicznej, wymiany myśli, doświadczeń i informacji, skupiającą socjologów i przedstawicieli innych nauk społecznych, reprezentujących szerokie spektrum stanowisk metodologicznych i zainteresowań badawczych, z różnych ośrodków akademickich Polski i spoza jej granic.

Tomy forum podzielone są na dwie części. Pierwszą stanowią pogłębione rozprawy teoretyczne oraz interesujące analizy badań empirycznych. Część druga pełni funkcję informacyjną, zawiera sprawozdania z badań, konferencji i recenzje książek.

Abstrakty artykułów opublikowanych w Forum Socjologicznym znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH), jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie.

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/fsoc

Rocznik. Format B5

ISSN: 2083-7763