Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Dla Autorów

 

1. Teksty w wersji elektronicznej na nośnikach cyfrowych prosimy nadsyłać pod adresem Redakcji Czasopisma: ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław, lub pocztą elektroniczną pod adresem: isuwr@uni.wroc.pl.

2. Teksty do wydania w numerze na dany rok należy przesłać najpóźniej do 31 marca.

3. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie „Forum Socjologiczne” są recenzowane.

4. O przyjęciu tekstu do wydania w czasopiśmie Autorzy zostaną poinformowani w ciągu 30 dni za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez nich adres.

5. Recenzje zostaną przesłane Autorom, którzy zobowiązują się do dokonania zasugerowanych w nich poprawek i korekt.

6. Teksty należy nadsyłać w formie dokumentów programu Word lub tekstu sformatowanego RTF. Maksymalna objętość tekstu:
a) artykuł – 60 000 znaków ze spacjami,
b) recenzja/konferencja – 25 000 znaków ze spacjami.

7. Szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstów oraz sporządzania przypisów znajdują się na stronie www.wuwr.com.pl w zakładce „Dla Autorów”.

8. Teksty odbiegające od podanych standardów będą odsyłane do Autorów z prośbą o dostosowywanie ich do wymogów pisma.

9. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim (do 600 znaków ze spacjami) oraz krótką notkę o autorze.

10. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych tekstów.

11. Przesłanie przez Autora tekstu do Redakcji czasopisma jest jednoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub w części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Forum Socjologiczne” oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępnianie jego egzemplarzy archiwalnych w Internecie.

12. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.

13. Po opublikowaniu artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz czasopisma „Forum Socjologiczne”.

14. Autorzy nie otrzymują honorarium autorskiego za przekazane artykuły.