Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Recenzenci

Felicjan Bylok (Politechnika Cżstochowska)

Mirosław Chałubiński (Uniwersytet Zielonogórski)

Krzysztof Czekaj (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Agnieszka Dejnaka (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)

Leszek Gołdyka (Uniwersytet Zielonogórski)

Marek Gorzko (Akademia Pomorska)

Robert Janik (Institut für Sozialpädagogische Entwicklung und Europäische Integration e. V., Hamburg, Niemcy)

Irena Machaj (Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski)

Aleksander Manterys (Polska Akademia Nauk)

Daniel Markowski (Uniwersytet Rzeszowski)

Josef Matis (Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Słowacja)

Władysław Misiak (Uniwersytet Warszawski)

Nikolaj Myslivets (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały)

Wacław Osadnik (University of Alberta, Edmonton, Kanada)

John Parrish-Sprowl (Indiana University Purdue University, IUPUI, Indianapolis, USA)

Wiesław Tadeusz Popławski (Politechnika Białostocka)

Andrzej Sakson (Instytut Zachodni, Poznań)

Paul Stewart (University of Strathclyde)

Urszula Swadźba (Uniwersytet Śląski)

Piotr Szreniawski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Maria Szmeja (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)

Janusz Sztumski (Górnośląska Wyższa szkoła Handlowa, Katowice)

Anna Śliz (Uniwersytet Opolski)

Danuta Walczak-Duraj (Uniwersytet Łódzki)

Krzysztof Wielecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Piotr Wróblewski (Uniwersytet Śląski)

 

 

 

Procedura recenzowania: 

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

2. W wypadku publikacji w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji.

3. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process); w innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

4. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

5. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.

6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.