Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Dla autorów

1. Wszystkie artykuły publikowane w wydawanym jako seria czasopiśmie „Język a Kultura” są recenzowane (procedura recenzyjna: http://jk.wuwr.pl/page/recenzenci-27).
2. Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo doboru tekstów, które będą kierowane do recenzji. O przyjęciu tekstu do recenzji Autorzy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez nich adres.
3. Do recenzji będą przyjmowane teksty, które spełniają następujące wymagania formalne:
a) zostały przygotowane w formacie dokumentów programu Word (lub jako format RTF),
b) ich maksymalna objętość to 25 tys. znaków ze spacjami dla artykułu i 12 tys. znaków ze spacjami dla recenzji.
Do tekstu należy dołączyć jego streszczenie w języku angielskim (do 1 tys. znaków ze spacjami) wraz z przetłumaczonym tytułem oraz słowami kluczami.
Szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstów znajdują się na stronie www.wuwr.com.pl w zakładce „Dla Autorów”. W czasopiśmie stosuje się przypisy w systemie oksfordzkim, zawierającym w nawiasie: nazwisko autora przytaczanej publikacji, rok wydania, numer cytowanej strony. Budowa bibliografii dołączonej do tekstu: nazwisko autora wraz z imieniem (rok), tytuł kursywą, miejsce wydania; w pracach zbiorowych: nazwisko autora wraz z imieniem (rok), tytuł kursywą, [w:] tytuł kursywą, red. imię, nazwisko,  miejsce wydania, strony.
Teksty odbiegające od podanych standardów będą odsyłane Autorom z prośbą o dostosowanie ich do wymogów czasopisma.
4. Recenzje tekstów zostaną przesłane Autorom, którzy są zobowiązani do dokonania zasugerowanych w nich poprawek i korekt.
5. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych tekstów.
6. Przesłanie przez Autora tekstu do redakcji czasopisma jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Język a Kultura” oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma i nieodpłatne udostępnienie jego egzemplarzy w Internecie.
7. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autorskiej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę Autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.
8. Po opublikowaniu artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz czasopisma „Język a Kultura”. Wszystkie udostępnione przez Wydawnictwo artykuły w formacie PDF znajdują się na stronie www.cns.wuwr.pl
9. Autorzy nie otrzymują honorarium autorskiego za przesłane artykuły.
10. Teksty do wydania w numerze na dany rok należy przesłać najpóźniej do 30 kwietnia.
11. Teksty w wersji elektronicznej (drogą mailową lub pocztą tradycyjną na nośniku cyfrowym) prosimy nadsyłać na adres redakcji czasopisma:
Prof. Anna Dąbrowska,
Instytut Filologii Polskiej UWr,
pl. Nankiera 15 b, 50-140 Wrocław (z dopiskiem „Język a Kultura”)
jezyk.a.kultura@uwr.edu.pl