Dla autorów

1. Teksty prosimy nadsyłać w formacie dokumentów programu Word lub tekstu sformatowanego RTF. Maksymalna objętość tekstu: artykuł: 60 000 znaków ze spacjami; recenzja: 25 000 znaków ze spacjami. Prosimy o stosowanie tradycyjnych przypisów dolnych. Nie drukujemy bibliografii.
2. Teksty odbiegające od podanych standardów będą odsyłane do autorów z prośbą o dostosowanie ich do wymogów pisma.
3. Do tekstu prosimy dołączać streszczenia w języku angielskim (do 1000 znaków).
4. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania tekstów.
5. Przekazanie przez Autora tekstu do Redakcji L&AP jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługuj mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także udzielenie nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Lectiones & Acroases Philosophicae” oraz jego rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma i nieodpl;atne udostępnianie jego egzemplarzy archiwalnych w Internecie.
6. Autorzy zobowiązani są do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę autora na opublikowanie tekstu w postaci przesłanej do korekty. Korekta przesyłana jest drogą elektroniczną.
7. Po opublikowaniu artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz czasopisma.

Teksty w wersji elektronicznej (drogą mailową) prosimy przesyłać pod adresem:
lectiones.et.acroases@poczta.fm.