• Badanie stopnia przystępności tekstów wybranych ogólnych warunków ubezpieczenia na polskim rynku

Badanie stopnia przystępności tekstów wybranych ogólnych warunków ubezpieczenia na polskim rynku

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.11.5
Katarzyna Barczuk-Grędzińska
Google Scholar Katarzyna Barczuk-Grędzińska
Publikacja:

Abstrakt

Przystępność oraz badanie stopnia złożoności tekstów użytkowych znajdują się w kręgu zainteresowania wielu współczesnych badaczy. Obecnie w dobie miniaturyzacji, symplifikacji składowych życia codziennego, przenośności oraz dominacji krótkich form tekstowych w środkach masowego przekazu można zaobserwować spadek zainteresowania czytelnictwem tekstów większych objętościowo czy też najeżonych specjalistycznym, trudnym w odbiorze słownictwem. W taki właśnie sposób postrzegane są umowy w obrocie konsumenckim (w tym umowy ubezpieczenia). Dlatego też celem niniejszego artykułu jest zbadanie i ocena stopnia przystępności tekstów wybranych ogólnych warunków ubezpieczenia (dalej w skrócie: OWU), będących integralną częścią umowy ubezpieczenia. Aby określić, czy konstrukcja OWU pod kątem językowym jest łatwa w odbiorze, precyzyjna i klarowna z punktu widzenia konsumentów, przeprowadzono ilościowo-jakościową analizę z wykorzystaniem testów przystępności, w szczególności zaś testu FOG-PL — w pełni dostosowanego do specyfiki języka polskiego. Badaniu poddano korpusy OWU z czterech różnych grup ubezpieczenia, a także porównano ich poziom „mglistości” języka na tle innych tekstów użytkowych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.