Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Dla Autorów

1. PRZYJMOWNIE  TEKSTÓW

Procedura recenzowania tekstów przebiega w kilku etapach:

I. Recenzja wewnętrzna – komitet redakcyjny po lekturze tekstów przez wszystkich członków podejmuje decyzję wstępną o dopuszczeniu tekstu do recenzji zewnętrznej.

1. Warunkiem przyjęcia tekstów do oceny recenzenckiej jest pozytywna ocena sporządzona na podstawie kryteriów:

 • zgodność tekstu z tematem numeru czasopisma i podjęcie tematu zgodnego z założeniami czasopisma (tematyka z zakresu badań nad komunikacją, dyskursem, tekstem)

 • rzetelność w prezentowaniu przeglądu badań i wyników badań

 • wysoki poziom językowo-stylistyczny, zgodny z wymaganiami stawianymi rozprawom naukowym

 • zgodność z wymogami redakcyjno-edytorskimi czasopisma (instrukcja na ten temat w zakładce „Dla Autorów”)

2. Jeśli komitet redakcyjny ocenia nadesłany tekst negatywnie (jako niespełniający warunków opisanych w punkcie 2.), przekazuje autorom uzasadnienie lub zawiadomienie.

 

II. Recenzja zewnętrzna – wszystkie recenzje przygotowywane są zgodnie z zasadą  double-blind review:

1. Artykuł trafia do dwóch niezależnych i anonimowych dla autora recenzentów (z listy recenzentów wyznaczonej przez radę naukową).

2. Recenzenci nie znają nazwisk autorów – autorzy nie znają nazwisk recenzentów swoich prac.

Autorzy otrzymują dwie anonimowe recenzje, na podstawie których zobowiązani są przygotować tekst do druku - zgodnie z oczekiwaniami wskazanymi w recenzji.

3. Kryteria oceny artykułu (z formularza):

 1. Czy tytuł jest zgodny z treścią artykułu?

 2. Czy autor/ka precyzyjnie opisał/a cele artykułu?

 3. Czy artykuł wnosi coś nowego do stanu wiedzy w danej dziedzinie?

 4. Czy bibliografia zawiera najważniejszą i aktualną polską literaturę przedmiotu?

 5. Czy bibliografia zawiera najważniejszą i aktualną światową literaturę przedmiotu?

 6. Czy autor/ka wykorzystuje w tekście literaturę przedmiotu?

 7. Czy przegląd literatury jest zadowalający?

 8. Czy metodologię badań opisano w sposób jasny i wyczerpujący?

 9. Czy narzędzia badawcze są właściwe i spójne?

 10. Czy autor/ka precyzyjnie przedstawił/a główne tezy artykułu?

 11. Czy artykuł jest napisany poprawnym i naukowym językiem?

 12. Czy liczba elementów infograficznych jest odpowiednia (tabele, wykresy, schematy, fotografie)?

 13. Czy konkluzje są właściwe i wynikają z artykułu / materiału?

4. Decyzja recenzenta:

 1. Opublikować (bez zmian)

 2. Opublikować, ale konieczne są niewielkie zmiany merytoryczne, kompozycyjne lub językowe

 3. Tekst wymaga gruntownych zmian. Można go opublikować wyłącznie po ich wprowadzeniu.

 4. Odrzucić – tekst nie nadaje się do druku

5. Recenzenci przedstawiają też listę uwag i propozycji zmian.

 

III. Opiniowanie tekstu do druku

1. Komitet redakcyjny po zapoznaniu się z recenzjami i poprawkami/ uwagami autorskimi dotyczącymi opiniowanych tekstów przekłada artykuły, które spełniają warunek 1. z karty recenzji („opublikować”) do wydawnictwa. Pozostałe artykuły trafiają do autorów z informacją o odrzuceniu lub o wymaganych poprawkach.

2. Jeśli autor nie akceptuje uwag recenzenckich lub przyjmuje je na zasadzie polemiki naukowej, powinien na piśmie przekazać komitetowi redakcyjnemu stosowne oświadczenie i w punktach odpowiedzieć na wszystkie uwagi recenzentów. Redakcja przesyła odpowiedź autora recenzentowi.

3.  Po wydaniu kolejnego numeru czasopisma rada redakcyjna publikuje na stronie internetowej pełną i aktualną listę recenzentów i członków rady naukowej czasopisma.

 

 

2. ZASADY GHOSTWRITING i GUEST AUTORSHIP

1.       Rada redakcyjna, dbając o poziom wydawnictwa oraz rzetelność i etyczność w przygotowywaniu prac naukowych, z ogromnym szacunkiem podchodzi do dobrych praktyk dyskursu naukowego. Tym samym zobowiązuje się do dokumentowania i publicznego nagłaśniania wszelkich przejawów nadużyć prawa autorskiego (w tym tekstów mających znamiona plagiatu).

2.       Autorzy zobowiązują się do podawania pełnych danych na temat:

 • rzeczywistego wkładu autora i współautorów w powstanie artykułu;

 • informacji o źródłach finansowania wyników badań (np. grantów, projektów, konkursów itp.), których wyniki – pełne lub cząstkowe – autor przedstawia w artykule;

 • wkładzie merytorycznym lub finansowym instytucji publicznych w badania;

 • pełnych i aktualnych danych do noty biograficznej (afiliacji);

 • dbałości o poprawny i rzetelny zapis danych bibliograficznych i wszystkich informacji na temat wykorzystanych w tekście źródeł (aktualne i poprawne zapisy nt. stron internetowych, rzetelnie udokumentowane daty, przypisy, odsyłacze itp.).

 

 

 

3.WYMAGANY FORMAT TEKSTU

Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty spełniające opisane niżej warunki. Teksty niezgodne z opisanym standardem będą odrzucane z powodów formalnych w pierwszym etapie recenzji.

 1. Redakcja przyjmuje artykuły napisane wyłącznie w języku polskim lub angielskim.

 2. Tekst należy przesłać w formie  pliku elektronicznego  pod adresem e-mail: komunikologia@uni.wroc.pl.

 3. Teksty należy nadsyłać w formacie dokumentów programu Word lub tekstu sformatowanego RTF. Maksymalna objętość tekstu: artykuł — 36 000 znaków ze spacjami; recenzja — 9 000 znaków ze spacjami. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku polskim (do 1000 znaków ze spacjami) oraz krótką notkę o autorze (do 1000 znaków ze spacjami) oraz słowa klucze.

5.      Przypisy w nadsyłanych tekstach należy sporządzać w systemie oksfordzkim — (Nowak 2003: 184).

 1. W bibliografii stosujemy wyłącznie polską terminologię: vol./Bd. = t.; no/Nr. = nr; Ed./Hrsg. = red. W wypadku artykułów i prac napisanych przez więcej niż trzech autorów należy podać pierwszego i skrót et al.

 2. Materiały ilustracyjne powinny być opisane, ponumerowane. Do tekstu należy dołączyć wykaz ilustracji wraz z proponowanymi podpisami.

 3. Ilustracje powinny odpowiadać następującym warunkom technicznym:

a)      ilustracje kreskowe powinny być zapisane jako pliki otwarte, czyli CDR, AI lub EPS, nie należy takich ilustracji zapisywać jako TIF, JPG lub XLS,

b)      zdjęcia półtonowe (fotografie) należy zapisywać jako: TIF, JPG, EPS, PCX w skali 1:1, z rozdzielczością minimum 300 dpi, bez kompresji.

 1. Należy podać informację o źródle pochodzenia ilustracji. Jeżeli ilustracje chronione są prawami autorskimi, należy dostarczyć pisemną zgodę autora lub właściciela na ich reprodukcję albo wskazać instytucję, do której Wydawnictwo zwróci się o prawo publikacji.

 2. Ilustracje, tabele i wykresy powinny być umieszczone w osobnych plikach; w pliku z tekstem należy jednak zaznaczyć ich lokalizację.

 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania tekstów.

 4. Jeżeli teksty przesłane do korekty autorskiej nie zostaną odesłane w wyznaczonym przez Redakcję terminie, uznaje się je za zaakceptowane do druku.

 5. Redakcja nie odsyła tekstów niezamówionych.

Przykładowe opisy, które znajdą się w bibliografii na końcu artykułu

Wydawnictwo zwarte

Chafee Z. (1947): Government and Mass Communications, t. 1, Chicago, s. 62–68.

Maciejewski J. et al. (red.) (2008): Oficerowie grup dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia” 44, s. 17.

Rozprawa  w wydawnictwie zwartym

Reich N. (2007): Legal Protection of Individual and Collective Consumer Interests, [w:] H.W. Micklitz, N. Reich, The Basics of European Consumer Law, Macau, s. 366.

Shuzo K. (2005): Struktura iki, przeł. H. Lipszyc, [w:] Estetyka japońska. Antologia, t. 3. Estetyka życia i piękno umierania, red. K. Wilkoszewska, Kraków, s. 131–215.

Artykuł w czasopiśmie

Karayigit M.T. (2006): The Yusuf and Kadi judgments: The scope of the EC competences in respect of restrictive measures, „Legal Issues of Economic Integration” 33, s. 379.

Miszczak K. (2007): Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, „Sprawy Międzynarodowe” nr 4, s. 112.

 

Autorzy powinni przygotować do każdego tekstu złożonego do czasopisma “Oblicza Komunikacji”:

1) notę biograficzną, w której powinny się znaleźć:

-  aktualne dane dotyczące ośrodka naukowego, którego reprezentantem jest Autor (tzw. pełna afiliacja),

-krótka informacja o sobie i swoich najważniejszych badaniach/ zainteresowaniach naukowych/ publikacjach (objętość nie większa niż 1 tys znaków).

 

2) streszczenie w języku polskim i w języku angielskim, w którym Autorzy przedstawią zwięzłe omówienie artykułu, wykorzystane metody badawcze, najważniejsze tezy i wyniki badań (objętość nie większa niż 1 tys znaków);

 

3) słowa klucze -   min. trzy wyrażenia w języku polskim i angielskim, które posłużą redakcjom i pracowniom bibliologicznym do opracowania elektronicznych baz naukowych ;

 

Prosimy również Autorów, których teksty zostały przyjęte do druku i przekazane do wydawnictwa, aby w ostatecznym komputeropisie autorskim  - pod notą biograficzną - podawali dane adresowe i ew. aktualny adres e-mail.

 

Teksty należy przesyłać w wersji elektronicznej pod adresem: komunikologia@uni.wroc.pl. Oblicza Komunikacji publikują artykuły napisane w języku polskim lub angielskim. Pozostałe informacje na stronie www.wuwr.com.pl.